Покана

ПРЕДСТОИ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 18.09.2018 г. от 14.00 часа в гр. Стралджа, ул. Хемус № 12 – заседателна зала на Общински съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“;
2. Други
При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.
Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

Председател на УС на МИГ – СТралджа 2016г.:
/Николай Николов/