ПОКАНА

Областен информационен център – Ямбол, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион (ЮИР), Ви кани на публично обсъждане на Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), в които Община Стралджа е партньор:

• BG16FFPR003-2.001-0015 „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“, с водещ партньор Община Сливен;

• BG16FFPR003-2.001-0125 „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион “, с водещ партньор Община Бургас.

Събитието ще се проведе на 11.04.2024 г. от 10.30 ч. в залата на Клуб на пенсионера – гр. Стралджа.

Линковете към презентациите и анкетите ще бъдат качени от колегите от ОИЦ-Сливен и ОИЦ-Бургас на eufunds.bg.

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения по време на срещата, чрез предоставени на хартиен носител анкетни карти.

Областен информационен център – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Областен информационен център – Ямбол Тел. 046/62 01 89
e-mail: oic.yambol@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrGrAmbol

Покана община Стралджа-1