ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС СТРАЛДЖА

На 30 май 2024г. от 10,00ч. в Заседателната зала на ОбС Стралджа “Велчо Тончев Димитров“ ще се проведе осмото заседание на ОбС. В проекта за дневен ред председателят Нели Кавалджиева е включила 13 точки. В началото на вниманието на съветниците ще бъде докладна записка от Атанас Киров , кмет на общината, относно добавяне на нов обект в поименния списък на капиталовите разходи на общината през 2024г.. След това на обсъждане ще бъде подложено разходването на месечните отчисления и обезпечения по чл.60, чл.64 от Закона за управление на отпадъците, разходване на част от възстановените от РИОСВ Ст.Загора средства от банкова сметка за чужди средства на приведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по чл. 60, ал.2, т. 1 и 2 и чл. 64 ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Г-н Киров е вносител и на докладна записка относно изменение на Общия устройствен план на Община Стралджа, касаещ ПИ № 69660,460,9, ПИ № 69 660,420,313, ПИ № 69 660,460,960 база „Стралджа – Мараш“. В дневния ред е и приемане на Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2024г. Очаква се решение относно кандидатстване с проект „ Рехабилитация на улична мрежа в с.Чарда и с.Зимница“ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Стралджа – Сливен 2023“ Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. както и кандидатстване с проект „ Рехабилитация на улична мрежа в селата Каменец, Войника и Първенец“ по същата мярка и програма и др.