Ограничаване движението на пътни превозни средства /ППС/ с животинска тяга на територията на община Стралджа

Относно: Ограничаване движението на пътни превозни средства /ППС/ с животинска тяга на територията на община Стралджа.

            На основание чл.44, aл.2 и ал.4 от ЗМСМА и чл.17 от  Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа

 

З А П О В Я Д В А М

 

  1. С цел ограничаване на незаконния добив на дървесина в горските райони и районите с трайни насаждения /лозя, овощни градини и др./, забранявам влизането на ППС с животинска тяга в тези райони, освен ако водача или член на екипажа, не са собственици на имот в горепосочените райони.
  2. Движението на ППС с животинска тяга може да се извършва от 09:00ч. до 16:00ч. за периода от 01 октомври до 31 март и от 06:00ч. до 20:30ч. за периода от 01 април до 30 септември.

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица, чрез публикуването и на официалния сайт на община Стралджа.

            Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

 

АТАНАС КИРОВ

Кмет на община Стралджа