Община Стралджа стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

 

За  членове  на  Съвета  на  децата  от  община Стралджа,  могат  да  бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години в следните четири направления:

а) Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 от Закона за предучилищното и училищно образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

  в)Представители  на  неправителствени  организации,   работещи  с  деца,както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

        г) Индивидуални кандидатури.

 

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления!

Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:

 

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
 • Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
 • Детето да е получило международна закрила;
 • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

 

 

Срокът за приемане на номинации за членове на Съвета е до 24 май 2022 г., за което е необходимо кандидатурите да бъдат изпратени в общинска администрация или на e-mail:obshtina@straldzha.bg.

Съгласно утвърдената процедура, кметът на общината назначава комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване подбор за членове на Съвета. Трите кандидатури във всяко от направленията се представят на вниманието  на  областния  управител до 15.06.2022г.  На база  постъпилите  от всички общини кандидатури, на областно ниво се провежда подбор до 30.07.2022г., след което избраните кандидати се предлагат на вниманието на председателя на ДАЗД.

Процедурата приключва на 30.09.2022г., когато се обявяват избраните членове на Съвета на децата към ДАЗД.