На 31 май – 32-ро заседание на ОбС Стралджа

УТВЪРЖДАВАТ ЯСЛЕНА ГРУПА КЪМ ДГ „ЗДРАВЕЦ“
Кметът на общината Атанас Киров ще предложи на съветниците да вземат решение за разкриване на една яслена група към ДГ“Здравец“ – Стралджа, считано от 15.09.2018г. и закриване на самостоятелната до момента ДЯ“Калинка“. На заседанието, насрочено от председателя Живко Ангелов за 31 май с начален час 10,00ч., ще бъде обсъден Годишния отчет за изпълнение на бюджет 2017. Г-н Киров е вносител на докладна записка относно продажба на сграда – бивше котелно помещение на битов комбинат. Предстои вземане на решение относно отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост. Очаква се още промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги , приемане на нов Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители от общината , изслушване на отчетен доклад за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност 2014-2020г. Сред останалите точки в дневния ред са: прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба върху недвижим имот: търговски обект магазин-ресторант в Зимница, отпускане на еднократни финансови помощи на граждани за лечение и лекарства и др.
Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28 май.