На 29 ноември от 10ч.

ОбС ОБСЪЖДА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА
Председателят Живко Ангелов е включил 16 точки в дневния ред. На първо място съветниците ще разгледат предложението за актуализация на бюджета. Поправката е последна за годината. Докладната записка на зам.кмета Гроздан Иванов дава яснота за промените и необходимостта от тях. ОбС ще гласува и предложението на г-н Иванов за поемане на дългосрочен дълг на общината за закупуване на 2 бр.високопроходими автомобили, чрез лизинг, за нуждите на общинската охрана. Целта е подобряване качеството на дейността и икономическа изгода на общината както и осигуряване на ефективен транспорт за разнасяне на храна на ползвателите на услугата. При същите условия за дългосрочен дълг ще се иска разрешението на ОбС и за закупуването на 1 бр. сметосъбиращ автомобил за обслужване на организираната общинска система за сметосъбиране и сметоизвозване.
В дневния ред на съветниците е обсъждането на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ и също такъв за Информационно-посетителски център „Инджови извори“ Войника. Председателят Живко Ангелов е вносител на мотиви и докладна записка относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване конфликт на интереси в ОбС. Гроздан Иванов ще представи конкретните специалности и броя на стипендиантите по тях, които, след решение на ОбС, ще бъдат финансирани на основание разпоредбите на Наредба 23 за отпускане на стипендии на студенти от общината. Атанас Киров, кмет на общината , е вносител на докладна записка относно предоставяне на общински полски пътища за включване в масиви за ползване на земеделска земя за стопанската 2018/19 г. Очаква се още допълване на Наредба 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, отчитане резултатите от управлението на общинските горски територии, отпускане на еднократни финансови помощи на граждани и др.