На 28 юни в Стралджа

33-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТНИЦИТЕ
С повторно обсъждане на отчета за изпълнение бюджета за 2017г. ще започне 33-то заседание на ОбС Стралджа, което председателят Живко Ангелов насрочи за 28 юни т.г. Ще последва решение за компенсирани промени между параграфи в стойността на капиталов обект „Реконструкция на квартална градинка в кв. 140 гр.Стралджа“ финансиран с целева субсидия. Кметът на общината Атанас Киров ще поиска съгласието на съветниците за предоставяне на временно финансова помощ от бюджета на общината за СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ по реда на чл.104, ал. 1 т. 5 от ЗПФ. Пак той е вносител на следващите докладни записки свързани с кандидатстване на общината по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за финансиране на проектни предложения: „Реконструкция и ремонт на СУ“П.Кр.Яворов“ – Стралджа, изграждане на спортно игрище за футбол и хандбал на територията на гр.Стралджа, „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Стралджа“. В дневния ред на сесията са включени и докладни записки за промяна на селищни граници, избиране на нови екипи за издигане на националното знаме, знамето на ЕС и общинското знаме, разрешение за функциониране на паралелката от ХІІ б клас при СУ“П.Яворов“ под минималния брой на учениците за учебната 2018/2019 г. и др.
Заседанията на постоянните комисии са планирани за 25 юни.