НАСРОЧЕНО Е 9-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

На 27 юни 2024г. от 10,00ч. в залата на пенсионерски клуб – Стралджа ще се проведе 9-то заседание на ОбС – Стралджа. Според проекта за дневен ред, обявен от председателя Нели Кавалджиева, на вниманието на съветниците ще бъде Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2023г., отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг за 2023г. Кметът на общината Атанас Киров е вносител на докладни записки относно добавяне на нов обект в поименния списък за капиталови разходи на общината през 2024г., относно учредяване право на ползване върху общински поземлени имоти във връзка с осъществяване на добив на подземни богатства – строителни материали – трахибазалти от действаща кариера „Иречеково“ в полза на концесионера „Технострой – инженеринг 99“ АД. Г-н Киров ще направи и предложение за именуване на площада в с. Воденичане. Ще се обсъжда и кандидатстване по целева покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения от Териториалната стратегия по програмата Интернет България -Турция 2021 – 2027г. Нели Кавалджиева е вносител на докладна записка относно откриване на нова процедура за избор на съдебни заседатели в Районен съд Ямбол.