Майско заседание на ОбС

УТВЪРДИХА ЯСЛЕНА ГРУПА КЪМ ДГ“ЗДРАВЕЦ“
След внимателен и обстоен анализ на посещаемостта в ДЯ“Калинка“- Стралджа и мрежата от детски институции в общинския център, отчитайки предимствата на детска градина с яслена група за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месеца до постъпването им в първи клас, след коментари за плюсовете и минусите по самостоятелно поддържане на ДЯ, с 9 гласа „за“ общинските съветници приеха предложението на кмета Атанас Киров за разкриване на яслена група към ДГ“Здравец“ с мотивите: така ще се даде възможност за осъществяване на интегриран подход, осмислящ предучилищното възпитание и обучение и връзката му с училищното образование, детската градина с яслена група ще гарантира безпроблемното и плавно преминаване на детето, навършило 3 г. от яслата в детската градина. Децата постепенно ще развиват умения за живот в група, ще усвояват социални модели на поведение, така необходими за изграждане на детската личност. Празниците, организирани от детската градина, ще позволяват по-добро опознаване и създаване на приятелски взаимоотношения между децата и семействата от една страна и персонала на детската институция от друга. Не е без значение и факта, че приготвянето на храната ще се осъществява в общия кухненски блок от един кухненски персонал, което дава възможност за ефективно проследяване и осъществяване на контрол при планирането, доставката, подготовката на храната и изпълнението на единно меню, съобразно възрастта на малките. Има очакване и за намаляване разходите по издръжка на кухнята. Съществуващата до сега ДЯ“Калинка“ ще бъде закрита считано от 15 септември т.г. Според уверението на г-н Киров няма да се стигне до загуба на работни места. След обединяване на двете детски институции общината на практика ще получава финансиране за издръжката както от МОН така и от МЗ.
На заседанието ОбС даде своето съгласие да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг за срок от 10 г. 7 язовира в землищата на Палаузово, Войника, Недялско. Прекратява се съсобственост между общината и РПК „Прогрес“ Зимница чрез доброволна делба. ОбС одобри отчетния доклад за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност 2014-2020г. за периода 2014-2017г. Не достигнаха гласовете за одобрение на отчета по изпълнение на бюджет 2017. На следващо заседание ще се обсъжда предложението за промяна в Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. По-прецизен преглед и обосновка поискаха съветниците и към предложения нов Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители от общината. Документът ще бъде разгледан допълнително от комисията , допълнен на базата на писмени предложения от страна на съветниците и едва тогава ще бъде внесен отново за утвърждаване в ОбС от председателя на ПК по социални дейности.