Лятно училище

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2014-2020
ПРОЦЕДУРА „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”
Договор за БФП № BG05M9OP001-2.004-0008
ПРОЕКТ „С ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА – 2”

И през тази година за пореден път Община Стралджа предоставя Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по проект „С ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА – 2”.
Услугата цели чрез осигуряване на специализирани занимания през летните месеци да се доразвият и съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование.
В групите на лятното училище образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. Летните училища предоставят дейности за подобряване на предучилищната подготовка. Осигуряват се специализирани занимания за преодоляване на затруднения в изучаването на български език и придобиване на други умения, необходими при постъпването в първи клас. Децата се разделят на групи в зависимост от техните нужди. Провеждат се игри, състезания и викторини в съответствие с предпочитанията им. Закупени са книги и други дидактически и учебни материали, необходими при постъпването в първи клас.
За провеждането на летните училища по проекта са ангажирани педагог и медиатор, които организират интерактивните занимания. Осигурени са напитки и подкрепящи закуски, съобразени с изискванията за пълноценното детско хранене.
Услугата се предоставя за период от 2 месеца – юли и август 2023 г.
Един от водещите приоритети в работата на Община Стралджа е осигуряването на все по – добри условия за ранна детска грижа, предучилищно образование и образователен процес. Общината организира и широк спектър от летни занимания за подрастващите.