ЛРС“Стралджа“ се отчете

СЪЧЕТАВАТ ХОБИ И ЛЮБОВ КЪМ ПРИРОДАТА
През последните няколко години числения състав, който поддържа ЛРС“Стралджа“, е около 800 ловци. Общият брой, който беше отчетен на събранието за 2017г., е 789 от които ловците са 574 / жени – 7/, ловци и риболовци – 120, ловци над 65 г. – 90. Тази равносметка поставя Сдружението сред организациите в общината на първо място по численост. Оценката на дейността, която извършва, също заслужава адмирации. Членовете на 21 дружинки посвещават достатъчно време за изпълнение на своите планове за ловностопанските мероприятия сред които е стопанисването на дивеча. Провеждането на таксацията и правилното преброяване дават реална представа за запасите от едър дивеч. При дивата свиня с допустим запас от 110 бр. действителния за отчетния период е 203 бр. Ползване, отразено с разрешителните за отстрел – 210 бр. като най-голяма слука отчитат ловците от Александрово, Лозенец, Стралджа-втора дружинка, Иречеково ,Люлин и др. Данните сочат, че с всеки изминал отчетен период запаса и ползването на дивата свиня чувствително се увеличава. Това е устойчив вид в размножаването , целогодишно се подхранва. Заекът, като представител на местния дребен дивеч, е с допустим запас 10120 бр. , а действителния запас – 4707. Нарастване има в броя на фазаните и яребиците. За съжаление като изчезващ вид обитаващ ловностопанските райони се посочва тракийския кеклик. От пролетната таксация единствено в дружинката на Лозенец са посочени 50 бр.
Популацията на чакала продължава да се увеличава въпреки засиления отстрел във всички дружинки. За сметка на това малък е отстрела при прелетния дивеч. Отчетният доклад констатира коренна промяна в местообитанията на пъдпъдъка и това се дължи на бързото изораване на стърнищата, пръскането на селскостопанските култури с хербициди.
Общият извод в отчетния доклад на председателя Ганчо Димитров е, че съвременното земеделие съществено влияе върху популациите на местния дребен дивеч. Тенденцията за големи блокове с един и същ вид култури, липсата на синури между отделните землища, химизацията в селското стопанство унищожават местообитанията. Пръскането с недозирани или неразрешени препарати също тровят животните. Ловците с тревога отбелязват, че в блокове от царевица или слънчоглед в продължение на стотици метри няма нито една тревичка или бурен за укритие и хранителна база. А това вече е въпрос, който изисква държавна политика за намиране на баланс между интересите на земеделците , на ловците, на природата и на дивите животни. Това са въпроси, които председателят на Сдружението ще постави и пред ръководството на ЛРС с очакване да бъдат решени.