Летни занимания за деца

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Стралджа

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ СТРАЛДЖА

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СТРАЛДЖА
организират летни занимания с цел превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви
Инициативата си поставя за цел:
 да ангажира и осмисли свободното време на подрастващите на възраст 7-18 години;
 да предостави възможност за развиване на умения за работа в екип;
 да запознае децата и младежите с алтернативи за свободното време и среда за развиване;
 на комуникативните, интелектуалните и творческите им възможности;
 да насърчи диалог, толерантност, сътрудничество между подрастващите;
 превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.
Чрез планираните дейности децата и младежите ще имат възможност в игрова форма да повишат своите знания и умения в различни области, да анализират позитивни примери и възможности.

Планираните занимания през ваканционните дни са част от общопревантивната дейност на МКБППМН – Община СТРАЛДЖА, обществените възпитатели и ЦОП.
Графикът на инициативите ще бъде публикуван в следващия брой на вестника.