За бъдещето

НОВИЯТ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПОВОД ЗА РАЗМИСЪЛ И АКТИВНА ДЕЙНОСТ

В Община Стралджа се проведе обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план /ОУП/ заедно с Доклада за екологична оценка с всички приложения вкл. Доклад за ОСВ върху защитени зони от „Натура 2000“ и оценка на съвместимост към разработките на плана и доклада. Проектът , разработен от колектив на „СТОАРХ“ЕООД с ръководител арх.Стоян Цветков, бе представен пред обществеността на града и общината.
В обсъждането взеха участие Иван Иванов, зам.кмет , Роска Стойкова, секретар на общината, главния архитект на общината Евгени Чобанов, кметове и км.наместници, ръководители на отдели, граждани.
Арх.Цветков и Пенка Атанасова, ръководител колектив по екооценката, представиха документите. ОУП засяга всички области – административна, демографска, инфраструктура, териториално-устройствена , социално-икономическа, жилищен фонд.. …
В бъдеще възможностите за развитие чрез по-глобални обекти се измерват с евентуално изграждане на производствена зона на бившето летище, което се свързва с нов път в посока Стралджа, както и зона около първокласни пътища 1-6 и 1-7. Предвижда се още полуса с преимуществена промяна на предназначението за обекти свързани с обществено обслужване, отдих, транспортно обслужване, логистични бази и др.
В землищата на някой населени места са проектирани на подходящи петна спортни терени, като целта е общата спортна площ в общината да достигне 20 кв.м./жител.
Терени, свързани с краткотрайния отдих са предпочетени около селата с красива околна природа – Правдино, Поляна, Александрово на места, които имат директен транспортен достъп.
Бяха изразени становища, мнения и коментари по изработения план. Интересни предложения, които да залегнат в окончателния вариант на проекта, направи Кънчо Кънчев. Той пожела в плана да залегнат поливните площи на района, които са над 80 хил.дка, геотермалната енергия, която е много добра перспектива за селището както и минната дейност в района на Бакаджиците.
Общият устройствен план обхваща територията на цялата община ,определяйки нейните хоризонти за развитие до 2035г. Главната цел на плана е създаване на оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както и изграждане и комплексно устройство на общината в единство на урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия.
Планът е стратегически управленски инструмент за прилагане на политиките на общината и основа за нейното дългосрочно устойчиво пространствено развитие. Той определя визия, цели и стратегия на развитието, както и преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на територията, която обхваща, за следващите години.
Съобразявайки се с препоръките от общественото обсъждане, забележките ,направени от министерства и ведомства екипът ще направи нужните корекции и допълнения в проекта, който ще бъде качен на сайта на общината заедно с обяснителна записка. След приемане в ОбС, ОУП става законен документ за общината.
/Повече за ОУП ще прочетете в следващия брой на в.“Стралджански вести“/