Забранявам: Ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи/в дворове, паркове и градини/, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.2а, ал.1, т.2 и чл.2,ал.1, т.1 и ал.2,т.2 и т.6 от Закона за водите и §2, т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Ямбол с вх.№ ВхК-1940/07.06.2024 г., с което се предлага въвеждането на ограничения на водоползването, поради продължаващото засушаване през летния период и завишено потребление на вода през летните месеци

З А Б Р А Н Я В А М:

Ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи/в дворове, паркове и градини/, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други пространства за летния период във всички населени места на територията на Община Стралджа. За други цели освен битови, да се използват собствени водоизточници.
При констатиране на нарушения на въведената забрана с настоящата заповед, виновните лица да бъдат санкционирани по реда и начина, регламентиран в Глава ХII
Административно наказателна и гражданска отговорност от Закона за водите.
Настоящата заповед да се публикува на официалния сайт на Община Стралджа и се постави на таблото за съобщения в информационния център, в сградата на общинска администрация.
Копие от заповедта да се изпрати на кметовете и кметските наместници в Община Стралджа, които да я оповестят на жителите на съответните населени места по подходящ начин.

Контрола по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

АТАНАС КИРОВ
Кмет на Община Стралджа