До 21 септември

Удължаване на срока за прием на документи в „Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство,община Стралджа – с нови сили напред“ за набиране на работници

Община Стралджа в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОP001-2.010-0221-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014– 2020 приоритетна ос 2 « Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», процедура BG05M9OP001-2.010 «Развитие на социалното предприемачество», между Министерство на труда и социалната политика и Община Стралджа за изпълнение на Проект „Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство, Община Стралджа-с нови сили напред” , удължава срокът за прием на заявления до 21.09.2018г.

Документи се приемат всеки работен ден от 8.00-12.00ч. и от 13.00-17.00ч. в Административната сграда на община Стралджа, ул. Хемус №12, етаж I , при Игнатка Георгиева, технически сътрудник по проекта.