Грижата за безопасността е обща

ВНИМАНИЕ ПРЕЗ ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН
Времето от 16 април до 31 октомври, определено като пожароопасен сезон в горските и земеделските територии на общината изисква и по-специални грижи. Във връзка с осигуряване пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари на обектите, населените места, посевите и горските територии по време на кампанията за прибиране и съхранение на реколтата, със своя заповед кметът на общината Атанас Киров забранява паленето на огън и извършването на огневи работи на разстояние не по-малко от 100 м от границите на горските и земеделски територии. Изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за целта места /контейнери за смет и сметища/. Задължително е изготвянето на графици за инструктажи по места на всички ръководители и участници в прибирането и съхраняването на реколтата като преди това с кметовете и км.наместници ще се проведат инструктивни съвещания. Заповедта определя и създаването на ред за извършване на проверки относно техническата изправност и пожарната безопасност на земеделската техника. Със започване на жътвата е наложително да се извърши качествено разжънване, изнасяне на сламата и разораване на противопожарните ивици широки най-малко 6 м, 10 м при парцелиране на блокове за еднодневна работа, 10 м. покрай ж.п.линии и 50 м. покрай иглолистни гори. Край посевите през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата ще бъдат поставени предупредителни и забранителни знаци. Всички зърноплощадки, фуражни площадки, сеновали и противопожарни депа към кметствата ще бъдат подсигурени с необходимите противопожарни уреди и съоръжения. Задължение на всички преминаващи или пребиваващи в горските територии е да спазват правилата за пожарна безопасност в тях. В заповедта изрично се посочва забраната за изгаряне на стърнищата и други растителни отпадъци в земеделските земи.
Контролът по изпълнение на заповедта ще се упражнява лично от кмета на общината.