В Стралджа

 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН НА СЕПТЕМВРИ

На 25-то заседание, което председателят на ОбС инж.Иван Митев насрочи за 30 септември от 10,00ч., съветниците ще обсъждат допълнение към Наредба № 9 за символиката и отличията на общината. Очаква се гласуване на промени и в Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги , Наредба №21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на община Стралджа, Наредба №1 за обществения ред на територията на община Стралджа. Предвидено е и приемане на две програми – за опазване на околната среда на община Стралджа 2021 – 2027 г. и за управление на отпадъците на община Стралджа 2021 – 2027 г. Атанас Киров, кмет на общината, ще предложи приемане Програма за енергийна ефективност 2021-2030г. Според дневния ред предстои определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2022 г. Г-н Киров е вносител на докладна записка относно актуализация на бюджета за 2021 г. местни дейности и компенсирани промени в държавните дейности, както и за поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет на Република България за извършване на окончателно плащане проект № BG06RDNP001-19.088-0002-C01 – Рехабилитация на уличната мрежа на част от населените места на община Стралджа за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. На вниманието на съветниците ще бъде предложение за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Стралджа на НЧ „Възраждане 1926“ с. Зимница по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси. Предстои обсъждане на план за действие на община Стралджа за периода /2021 – 2023г./, в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за периода /2021 – 2030г./.

Сред останалите точки в дневния ред са докладни записки относно продажба на имот- частна общинска собственост, продажба на лек и товарен автомобил чрез публичен явен търг, продажба на незастроено дворно място в Тамарино, отдаване под наем на „Ученически стол“ в СУ“П.Яворов“ и др.