В ОбС – Стралджа

 

ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на ОбС Стралджа инж. Иван Митев покани съветниците на последната за годината сесия, която ще се проведе на 30 декември 2021г. от 10,00ч. Поради удължения срок на епидемичната обстановка заседанието отново ще се проведе чрез имейл и говорна комуникация посредством интернет връзка.

По предложение на Атанас Киров, кмет на общината, на първо място съветниците ще вземат решение за актуализация на бюджета , местни дейности. Г-н Киров ще предложи приемане на План-сметка „Чистота“ за 2022г. Очаква се даване на съгласие за сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата, както и даване на съгласие за откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена , за възлагане стопанисването , поддръжката, експлоатацията на язовири чрез предоставянето им под наем за срок от 10 г. Част от дневния ред е и приемане на календарен график за провеждане заседанията на ОбС и заседанията на постоянните комисии за новата година както и план за дейността на ОбС за 2022г.

Съветниците ще вземат решение за промяна местонахождението на Център за обществена подкрепа. Предстои  още одобрение на Годишния план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2022г. На вниманието на съветниците ще бъде и Последваща оценка на общински план за развитие на Община Стралджа за периода 2014 – 2020 г.