Активна подготовка

В ГОТОВНОСТ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ЗИМАТА
Община Стралджа подготвя сключването на договор с фирма за снегопочистване, пръскане с луга и опесъчаване на основните пътища и улици и принадлежащата ІV-класна пътна мрежа. Със своя заповед кметът е разпоредил стартиране на процедурата за избор на изпълнител на дейност „Зимно поддържане“, което е част от подготовката за посрещане на зимния сезон. Кметовете и км.наместници, ръководителите на фирми, учреждения и ведомства имат задължението да извършат необходимата дейност по подготовка на хората и окомплектоване на техниката, които ще работят при усложнени зимни условия. Конкретни в тази връзка са и задачите на началниците на РУ-Полиция, РС ПБЗН, ВиК, „Електроенергиен системен оператор“, РЗИ. Назначена е комисия, която има за задача да провери техниката, почистваща ІV-класна пътна мрежа на територията на общината. Подготвя се организирано дежурство за следене нивото на реките, язовирите и хидротехническите съоръжения. При опасност от наводнения, влошена пътна обстановка, снегонавявания, възникнали аварии в ел.захранването и водоснабдяването се подава информация по установения в общината ред.