ЦДГ Здравец

Целодневна детска градина Здравец” гр.Стралджа е общинско предучилищно детско заведение с постоянен адрес: ул.”Иван Вазов”№ 17а. В детската градина се обучават и възпитават деца от три до седем годишна възраст.

Детската градина е открита през 1984 година. В сградата се помещават деца от предучилищна възраст –четири групи и деца от яслена възраст-две групи.Първоначално детската градина носи името „Людмила Белоусова”, а по-късно с решение на Общинския съвет от 21.VІ.1991 г. е преименувана на ЦДГ „Здравец”.

Сградата е двуетажна,построена по типов проект специално за детско заведение.Разполага с общо шест занимални и спални за децата,кухненски блок,административна част,перално помещение,складове за хранителни и други продукти,парно помещение,дворно пространство с озеленени, залесени и зацветени площи за игри,отдих и забавление на децата,оборудвани със съвременни детски съоръжения със средства от общината,спонсори и проект по Национална кампания  „За чиста околна среда” на тема „Обичам природата –и аз участвам”към МОСВ и ПУДОС. Детската градина стопанисва две трети от базата на сградата.

През 2009-2010 година е осъществен проект на община Стралджа за основен  и цялостен ремонт на детското заведение.Санирана е цялостно сградата,изграден е нов покрив, подменена е дограмата, подовите настилки,извършена е реконструкция на детските помещения,санитарните възли за да се осигури по-голям комфорт и уют за децата в детското заведение.Подменена е вътрешната  база с нови ,съвременни детски креватчета и частично с мебели и оборудване за децата.Сега детското заведение има съвременен и може да се каже европейски вид,за което не за всяко заведение може да се даде това определение.

От 2010 година ,с решение на общинския съвет към ЦДГ „Здравец” са приобщени още две детски градини от с.Лозенец и с.Първенец с общо три групи.Сега детската градина е средищна с общо седем групи.Тук се обучават и възпитават деца от предучилищна възраст от града и селата Лозенец,Първенец,Недялско,Богорово,Правдино,Люлин.За пътуващите деца е осигурен транспорт.

В ЦДГ „Здравец” работят висококвалифицирани педагози и помощен персонал, които се грижат за обучението и възпитанието на малките палавници.Доказателство за добрата и качествена работа с децата са резултатите на детското развитие,  участията на децата в детската градина,на общоградски мероприятия,празниците, развлеченията,състезателни игри и др.,където се откроява почеркът на детското заведение.

МИСИЯ

Децата в детската градина да се отглеждат,възпитават и обучават при условия,които гарантират равен достъп и качествено образование

Всяко дете да се радва и преживява всеки миг от детството си,да расте със самочувствието,че е значимо,обучено,ценно.

Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока усвояване на моралните ценности и добродетели,етични модели на безопасно поведение на детето в гражданското общество и обединена Европа.

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура,с ярко изразено гражданско съзнание и поведение,способни на ефективна обществена реализация с оглед на новите изисквания и предизвикателства на висококонкурентния пазар на труда.

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания в духа на демократичните ценности,адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности,развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби,духовно,физическо и социално образование на децата от предучилищна възраст.

ВИЗИЯ

Привлекателно и предпочитано детско заведение със съвременно правление,съвременна материална база,високо ерудиран педагогически екип,способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно равнище за успешна реализация в училище,екип от високо отговорни личности,проявяващи лерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство,прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Р България и света.

ЦЕЛ

Утвърждаване на детската градина като съвременен тип детско заведение /превръщане на детската градина в територия на децата/-желана от децата жизнена среда за индивидуално-личностното им съзряване чрез осъвременяване на възпитателно-образователния процес,управлението,съвременните форми на работа с обществеността и сградата като цяло.

Стратегически приоритети и основни дейности за тяхното развитие: На преден план са поставени  онези проблеми ,към които обществото е особено чувствително и чието разрешаване е от съществено значение за превръщането на детското заведение в модерно,достъпно и качествено.

ЦДГ „Здравец” гр.Стралджа,като съществена част от системата на ПВ в региона и общината е поставена пред повече и по-значими предизвикателства. Главната ценност е детето и всяка идея за бъдещото развитие на детската градина е осмислена през призмата на тази ценност.

За да реагира адекватно на променящата се социална среда и потребностите на обществото,детското заведение през следващите години  ще се стреми да променя съдържателните си характеристики в съответствие с времето.