Хуманитарни дейности


Услуга „Домашен социален патронаж“

Дейността на Домашен социален патронаж е насочена към подпомагане на хората от третата възраст и тези, които се нуждаят от специални грижи, които не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потребности в обичайна домашна среда.

Предоставяните социални услуги са: Доставяне топла и разнообразна храна по домовете
Необходими документи: Заявление от лицето желаещо да ползва услугата /по образец/
Декларация от лицето желаещо да ползва услугата / по образец/
Допълнителни документи посочени в заявлението.
Такса и срок на изпълнение: За ползване на услугата се заплаща такса в размер на съответстващата реална издръжка.
Прикачени файлове Заявление по образец
Декларация по образец

УСЛУГА:
Регистрация на местните поделения на вероизповеданията в Република България в общинския регистър на вероизповеданията

Правно основание: Закон за вероизповеданията – чл. 19, ал. 3
Необходими документи: 1. Заявление по образец;
2. Съдебно решение на Софийски градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство;
3. Пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство;
4. Удостоверение от централното ръководство за лицата, които представляват в съответната община, седалището и адреса на местното поделение;
5. Протокол от събрание на местното поделение за избор на ръководство.
Такса и срок на изпълнение: Такса: 20.00 лв.

Срок: 7 дни

Прикачени файлове Заявление по образец


На територията на Община Стралджа функционират две детски градини, намиращи се в общинския център с изнесени групи към тях в с. Зимница, с. Войника, с. Лозенец и с. Първенец, както следва:

Детски градини: 1. ДГ „Мати Рубенова”- гр. Стралджа,ул. „Димчо Русев” № 7а
-филиал с. Зимница, ул. „Раковски” № 10
-филиал с. Войника, ул. „Васил Коларов ” № 4

2. ДГ „Здравец”- гр. Стралджа, „Иван Вазов” № 17а
-филиал с. Лозенец, ул. „Георги Станчев” №2
-филиал с. Първенец, ул. „Владимир Заимов ” №9

Необходими документи: Съгласно чл. 13 от Наредба № 21 За условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на община Стралджа за постъпване в групи на детските градини родителите/настойниците подават писмено заявление, съгласно образец – Приложение 1 и представят следните документи:

1. Заявление по образец, в което задължително се вписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес, телефон за връзка или e-mail на родител;

2. Копие от акта за раждане на детето и личната карта на родител за справка на посочения постоянен адрес.

Прикачени файлове Заявление по образец