Управленска програма

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 г.

Програмата за управление на Кмета на община Стралджа е разработена на основание чл. 44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тази програма е отворен документ, който може да бъде допълван в процеса на нейното изпълнение.
Тя е средносрочен планов документ и съдържа основните принципи, приоритети и дейности, както и сроковете за изпълнение и очакваните резултати.

Програмата е разработена при съобразяване с действащите национални и регионални стратегически документи, като в нейната основа стоят програмите за развитие на община Стралджа и предизборната програма на МК „Промяна” за управление на общината.
Програмата е насочена към постигане на качествени промени в:

1. Откритостта в действията на администрацията.

2. Максимално доближаване до желанията за развитие на общината от гражданската общност.

3. Разумно планиране и реализиране на задачите, с цел повишаване на тяхната ефективност при изпълнението.

Програмата за изпълнение поставя следните основни задачи пред администрацията:

1. Планиране и разходване на публичните средства, съобразено с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от ЕС.

2. Активно усвояване на европейски и национални средства за реализация на проекти при упражняване на строг контрол върху качеството на изпълнение и гарантиране на устойчивост.

3. Реализиране на успешни форми на партньорство с бизнес, НПО, гражданство за създаване условия на нови инвестиции.

4. Ефективно управление на общинската собственост.

5. Активно партньорство с държавата.

Основни принципи са:

1. Спазване на закона.

2. Ефективни действия и видими резултати, одобрени от общността.

3. Активен диалог с гражданите и бизнеса за развитието на общината.

4. Отговорно отношение към проблемите на малките населени места.

5. Откритост и гарантиране на обществения интерес при разходването на общинския бюджет.

Приоритет 1: Промишлено производство, базирано на селскостопанска продукция;

Приоритет 2: Културно наследство и туризъм;

Приоритет 3: Жизнена среда и инфраструктура;

Приоритет 4: Социална сфера – услуги и материална база;

Приоритет 5 : Управление и административен капацитет;

 

Наименование

Стартиране

Приключване

Очаквани резултати

Мерки по Приоритет 1: Промишлено производство, базирано на селскостопанска продукция

1. Съдействие на бизнеса ориентиран съм селскостопанско производство за обновление и модернизация на материално-техническата база През периода През периода Подкрепа на информационни и обучителни кампании
2. Осигуряване на подходящи терени за транспортни и логистични дейности в ареалите на гр. Стралджа, с.Зимница и с.Воденичане През периода През периода Създаване на малки предприятия, пазари за обработка и реализация на селскостопанска продукция.
3. Участие на общината в Програми за обучение на трайно безработни – по професии, свързани със селскостопанската дейност През периода През периода Подготвени кадри за селското стопанство. Осигуряване на заетост.
4. Разработване на програма за ремонт на язовири и др. хидромелиоративни съоръжения – общинска собственост През периода През периода Условия за развитие на рибовъдство и поливно земеделие
5. Подкрепа и разработване на проекти насочени за ограничаване щетите от наводнения През периода През периода 1. Защита на населените места.

2. Осигуряване защита и устойчивост на площи със селскостопанска продукция:

6. Предоставяне за ползване на общински земеделски земи на трайно безработни за производство на селскостопанска продукция През периода През периода Намаляване на безработица, осигуряване на доходи
7. Повишаване капацитета на общинския горски фонд чрез планиране на лесотехнически мероприятия, закупуване на техника. Засилване контрола върху ползването на горски продукти През периода През периода Създадена устойчивост в развитието и ползването на общинските гори.

Мерки по Приоритет 2 : Културно наследство и туризъм

1.  

Реновиране и адаптиране на културни ценности, с цел подобряване туристическия потенциал на общината

През периода През периода Оптимизиран туристически продукт. Обновен културно-исторически фонд
2. Съдействие на читалищната дейност, чрез разширяване на културния календар за провеждането на фолклорни прояви и събития, които да представят местните традиции и изпълнители През периода През периода Съхранение и развитие на местните традиции на територията на общината
3. Подобряване състоянието на сградния фонд на читалищата През периода През периода Разширяване обхвата на дейностите чрез по-добра среда за развитие
4. Поддръжка на съществуващата туристическа база, екопътеки, маршрути и др. През периода През периода Устойчива туристическа инфраструктура

Мерки по Приоритет 3 : Жизнена среда и инфраструктури

1. Активен диалог и сътрудничество с РУ на МВР – Стралджа и гражданите по подобряване на обществения ред и опазване на публичната инфраструктура През периода През периода Ефективна съвместна работа на местно ниво
2. Създаване и поддържане на полска охрана към Община Стралджа През периода През периода Ефективна организация при опазване на общински имоти
3. Превантивна дейност сред младежите срещу дивиантни прояви, детска престъпност. Засилване дейността на МКБППМН. През периода През периода Ограничаване броя на противообществените прояви на обществени места от малолетни и непълнолетни
4. Създаване на по-добри условия за спорт и други развлечения в свободното време През периода През периода Повишаване качеството на живот сред младежите в Общината
5. Непрекъснат диалог с компетентните държавни органи, поддръжка на републиканска инфраструктура в община Стралджа През периода През периода Рехабилитиране републикански пътища на територията на общината
6. Ремонти на общинската пътна мрежа, съчетано с благоустрояване на улици и обществени пространства в гр. Стралджа и селата През периода През периода Ремонтирана общинска пътна мрежа, и благоустроени улици и обществени пространства в Стралджа и селата
7. Подкрепа на съществуващите спортни клубове в града и селата и създаване на нови такива През периода През периода Подобряване условията за развитие на активен масов спорт
8. Подобряване качеството на управление на отпадъците на територията на общината През периода През периода Осигурена инфраструктура и оборудване за различните потоци отпадъци
9. Рехабилитация и изграждане на В и К инфраструтура През периода През периода Подобрено водоподаване, повишаване качеството на водата и осигурено отвеждане и пречистване на водите
10. Подобряване състоянието на зелената система на общината През периода През периода Увеличен процент на залесени територии и подобрено състояние на селищните паркове
11. Включване на гражданите, подобряване на средата чрез система за финансиране на проекти от група граждани или инициативни комитети През периода През периода Подобрена жилищна среда с активно участие на гражданите
12. Усвояване на енергията от геотермални сондажи за отопление на обществени сгради През периода През периода Оптимизирана система за отопление, реализиране на икономии и на горива, намалянне изхвърлянето на вредни емисии

Мерки по Приоритет 4 : Социални услуги – услуги и материална база

1. Активно участие във всички действащи европейски национални и регионални програми насочени към осигуряване на заетост и помощ на различни уязвими групи от населението в общината През периода През периода Създаване на временни работни места. Осигуряване на закрила и помощ на уязвими групи.
2. Подобряване работата на дейност домашен социален патронаж чрез подмяна на амортизирана техника с цел оптимизиране на разходите През периода През периода Подобрени социални услуги, разширяване обхвата на дейност и понижени разходи
3. Закрила и стимулиране на деца с изявени дарби През периода През периода Създадена възможност за развитие на деца с изявени дарби
4. Подобряване достъпа до предучилищно образование чрез поддържана на социално поносими такси за детските градини През периода През периода Подобрен достъп до образование и оптимизирана социално образователна политика
5. Подобряване диалога с образователните институции в общината и изготвяне на обща местна образователна политика През периода През периода Подобрен достъп до образование
6. Строителство, ремонт и поддръжка на здравни, социални и образователни заведения През периода През периода Подобрени условия за работа и обслужване на ползващите услуги граждани
7. Създаване на устойчивост на реализираните социални услуги в общината и търсене на възможности за разширяване на същите: изграждане на защитено жили ще и др. През периода През периода Работеща общинска социална система с възможности за развитие

Мерки по приоритет 5: Управление и административен капацитет

1. Подобряване управлението на човешките ресурси и привличане на млади хора за работа в администрацията През периода През периода Подобрено управление на човешките ресурси
2. Въвеждане на добри практики и положителен опит в организацията на публичните услуги в общината. През периода През периода Въведени добри практики и положителен опит в организацията на публичните услуги в общината
3. Максимален достъп на гражданите до информация, разширяване и своевременно актуализиране на съдържанието на интернет – страницата на Общината, както и разработване на официални страници на Община Стралджа в социалните мрежи През периода През периода Ефективно промоциране работата на общинската администрация
4. Обучение на администрацията за работа с новите информационни технологии, новите услуги и предоставяне на услуги чрез Интернет. През периода През периода Обучена администрацията за работа с новите информационни технологии
5. Разширяване и усъвършенстване на системата за постоянен вътрешен контрол и одит През периода През периода Повишен вътрешен контрол
6. Подобряване капацитета за разработване на проекти чрез създаване на специализиран отдел в структурата на община Стралджа 2015г. 2016г. Увеличена ефективност при подготовка и реализиране на проекти

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа