Управленска програма


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.

Програмата за управление на Кмета на община Стралджа е разработена на основание чл. 44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тази програма е отворен документ, който може да бъде допълван в процеса на нейното изпълнение. Тя е средносрочен планов документ за четири годишен период и е обвързана с всички действащите национални и регионални стратегически документи. В нея са заложени идеите ми и тези на хората, организациите, които ни даваха идеи, помагаха, критикуваха в интерес на развитието на нашите населени места, на децата, на възрастните хора.

Затова и нашите принципи са: прозрачност, откритост и диалогичност в управлението, отговорно отношение към проблемите на населението на общината, активно използване на всички външни източници на финансиране/европейски фондове и национални програми/.

Основни цели на настоящата Програма е повишаване на благосъстоянието и стандарта на живот на населението, повишаване на икономическото и културно развитие на общината, интеграция на социално уязвими групи, създаване на гражданско общество с добър морал и култура, грижа за възрастните хора в беда. Основно място съм поставил и на опазването на околната среда.

За изпълнение на целите на настоящата програма е необходимо насочване на усилията ни  в следните приоритетни области:
I. Икономическо развитие, подобряване на трудовата заетост и намаляване на безработицата

Икономическо развитие

Чрез поддържането на балансиран бюджет, осигуряване на допълнителни приходи чрез: ефективно управление на финансите на общината; разумно планиране и изразходване на бюджетните средства по приоритети; целенасочена работа за максимално усвояване на средства от европейските и национални фондове; ефективно управление на общинската собственост, ще се постигне нейната главна цел – осигуряване на икономическа стабилност. Разумното увеличаване на приходите от местни данъци и такси, съчетано с повишаване на събираемостта им, ще допринесе за осъществяването на целта.

В периода 2019-2023 г. ще продължи прилагането на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –Стралджа 2016, която активно подпомага процесите на оживяване на общностите, активиране на предприемачество в разнообразни дейности и форми на заетост, устойчиво използване на ресурсите и потенциала за развитие на територията. В резултат на тази дейност ще се повиши конкурентоспособността на местната икономика.

Развитие на селското стопанство и подпомагане и насърчаване на малкия и средния бизнес

Селскостопанското производство е основният поминък за общината. Заедно с малкия и средния бизнес те са гръбнакът, на който се крепи местната икономика. Функционирането и развитието им на територията на общината водят до повишаване на жизнения стандарт на предприемчивите жители на община Стралджа, както и до намаляване на безработицата. 

В тази връзка е целесъобразно да се работи в насока подпомагане, стимулиране, създаване на благоприятна среда за съществуване и развитие на малките и средни фирми на територията на общината, реализиране на публично-частно партньорство. Дейностите в тази насока са свързани с: организиране и провеждане на обучителни семинари и работни срещи с цел разясняване на възможностите за финансиране на идеите и целите на бизнеса, последните промени в нормативната уредба, касаещи селскостопанските производители; обучение на дребните земеделски производители по възможностите за кандидатстване и изготвяне на проекти за финансиране по Европейски програми. Подпомагане и насърчаване на инициативите на граждани за финансиране на техните начинания. Обезпечаване с необходимата информация всички земеделски производители и желаещите да се занимават със земеделие, с начините за кандидатстване с проекти и финансиране на дейността, чрез местните медии и сайта на общината. Актуализиране на нормативната ни система регламентираща посочените дейности. Откритост и прозрачност, до стойности до общинските поземлени и горски фонд за стимулиране на производството. Постигане на пазарни стойности при сделки за аренда или наем на общински земеделски фонд.

Намаляване на безработицата и подобряване трудовата заетост

Активно участие във всички действащи програми и проекти, насочени към осигуряване на заетост на социално слаби, безработни, лица пред пенсионна възраст, хора с увреждания, млади хора с висше образование и други приоритетни и уязвими групи от населението, като „Старт на кариерата“,  „Помощ за пенсиониране“ и др.   

Предвид приоритетите на общината за периода на мандата ще се подготвят за кандидатстване за финансиране, проекти по приоритет с цел намаляване и решаване на належащи проблеми в общината.

Очаквани резултати: Прозрачност на действията на общината, информираност на обществото и представителите на бизнеса. Развитие на икономиката, осигуряване на заетост, преодоляване на социалната изолираност и подобряване финансовото състояние на най-рисковите групи от населението. Постигане на устойчив темп на развитие на икономиката и намаляване на безработицата в общината.

II.Повишаване на жизнената среда и стандарта на живот

Инфраструктура и благоустройство

Подобряването и развитието на инфраструктурата и благоустройството са приоритет в управлението ми. През настоящия мандат ще се заложи както и през изминалия на рационално използване на финансовите ресурси от общинския бюджет и всички възможности за финансиране от външни източници – държавен бюджет, разработване на проекти по Оперативните програми на EC, осъществяване на публично – частни партньорства и пряко участие на групи граждани. Дейностите в тази област ще бъдат:

 Рехабилитация на общинска пътна мрежа, пътища от местно значение, горски и селскостопански пътища;

Рехабилитация на улици и съоръжения по тях в селата и град Стралджа;

Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на Община Стралджа;

Реконструкция и ремонт СУ „П.Яворов”;

Основни ремонти сгради общинска собственост;

Рехабилитация и изграждане на ВиК инфраструктура;

ü  Рехабилитация и модернизация на улично осветление на територията на Община Стралджа.

Социална и здравна политика

През мандат 2019-2023 г. ще се предприемат действия за подобряване качеството на социалните услуги чрез:

 • Активно участие във всички действащи европейски национални и регионални програми насочени към осигуряване на заетост и помощ на различни уязвими групи от населението в общината
 • Проектиране на Социален комплекс гр.Стралджа;
 • Подкрепа на клубовете на пенсионера в общината;
 • Подобряване работата на дейност домашен социален патронаж чрез подмяна на амортизирана техника с цел оптимизиране на разходите /закупуване на автомобил за ДСП филиал Войника/;
 

 Създаване на устойчивост на реализираните социални услуги в общината и търсене на възможности за разширяване на същите;

 Осигуряване  на  медицинско  обслужване на децата  и  учениците  от  детските  градини и училищата;

Оказване на пълно  съдействие на  общо практикуващите лекари, поддържане и ремонт на сградите и помещенията на здравните служби;

 
 
Очаквани резултати: подобряване качеството на живот, най-вече за рисковите групи от населението. Осигуряване на достъп до здравни услуги.

 

Образование

Една от най-важните сфери от обществения живот е образованието. През настоящия мандат от страна на общината ще се направи всичко възможно за оказване на съдействие и подпомагане на училищата, детските градини и други звена от системата. Дейността в тази насока ще се изразява в:

– текущо поддържане, ремонт и оборудване на детските и учебни заведения;

– подпомагане поддържането и повишаването на квалификацията на кадрите, заети в образованието;

– намиране на възможности за подпомагане за подобряване на материално-техническата база;

–  осигуряване на равен достъп до образование на деца от всички етноси на територията на община Стралджа;

– Подобряване диалога с образователните институции в общината и изготвяне на обща местна образователна политика;

– използване възможностите за включване в оперативната програма  „Наука и интелигентен растеж“, както и други програми през новия програмен период.

Очаквани резултати: осигуряване на качествено образование, съобразено с динамиката и новите изисквания на съвременното общество. Осъществяване на партньорство между институциите. Интегриране на деца от малцинствените групи.

Културно наследство и туризъм

  ü  Реновиране и адаптиране на културни ценности, с цел подобряване туристическия потенциал на общината;

ü  Създаване на нови и поддържане на съществуващи еко пътеки, маршрути и др.;

ü  Подпомагане на любителското художествено творчество, съществуващите колективи и изпълнители в различни жанрове на изкуството;

ü  Съхраняване и обогатяване на Културния календар;

ü  Поддържане и разширяване на туристическата база на общината;

ü  Разработване на програма за развитие на туризма и съпътстващите нормативни актове;

ü  Изпълнение на ремонтни дейности и подновяване на оборудването и обзавеждането в читалищата на територията на общината чрез кандидатстване по програми;

ü  Подпомагане дейността на туристическите дружества;

ü  Изграждане на подвижни сцени, оборудване за представяне на фолклорни, музикални, художествени и други масови мероприятия и събития.

Спорт

 • Подпомагане дейността на спортните клубове;
 • Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол и хандбал – I етап;
 • Изграждане на комбинирано спортно игрище за баскетбол и волейбол – II етап;
 • Ремонт съблекалня на стадион с.Каменец;
 • Изграждане на площадки за стрий фитнес в с.Джинот и Маленово;
 • Текуща поддръжка на съществуваща спортна инфраструктура;

 

Опазване на обществения ред

В рамките на дадените от закона правомощия ще се работи в следните насоки:

– подобряване на деловото сътрудничество и диалог с представителите на  правоохранителни и правораздавателни органи на местно, областно и национално ниво;

– разширяване на обхвата на звено общинска охрана в населените места;

– работа с младежите срещу разпространение и употреба на наркотични вещества, хулигански прояви, детска престъпност, създаване на по-добри условия за спорт и други занимания в свободното време;

–  поддръжка на изградената  система за видео наблюдение и изграждане на нова в селата Атолово и Лозенец. Ще се търсят възможности за финансиране на видео наблюдение на територията на цялата община по програми с европейско финансиране;

– засилване на контрола и санкциите при нарушаване на обществения ред и сигурност;

Очаквани резултати: Постигане на по-сигурна и спокойна среда на живот на жителите на община Стралджа. Оптимизиране работата на Комисията по обществен ред и сигурност и на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непьлнолетни.

Екология

За мандата се предвижда реализиране на следните дейности в тази област:

1.Проектиране и изграждане на площадка за управление на отпадъци.

2.Подготовка на проекти за финансиране към Предприятието за управление на дейностите по опазване околната среда (ПУДООС) в ежегодните програми на Национална кампания „За чиста околна среда“ на Тема „Обичам природата – и аз участвам“ ;

3.Засилен контрол по поддържане на чистотата  и екологичните норми на територията на цялата община;

4.Актуализиране на местни нормативни уредби за управление на дейностите по опазване на околната среда.

 • Повишаване на административния капацитет, подобряване на административното обслужване.

Повишаването на административния капацитет и подобряване на административното обслужване. Дейностите в тази насока ще бъдат свързани с:

– повишаване квалификацията на служителите, работещи в администрацията;

– подобряване на отношението на служителите при предоставяне на услуги на гражданите качествено и в срок, чрез проверки и стимули;

– продължаване на дейността по осигуряване на по-голяма достъпност на предлаганите услуги, чрез поетапно внедряване и прилагане на цялостна система за интегрирано обслужване;

– максимален достъп на гражданите до информация, разширяване и актуализиране на съдържанието на интернет страницата на общината.

Очаквани резултати: доизграждане на административния капацитет – професионално работеща, добре подготвена и обучена администрация, повишаване качеството на предлаганите услуги и улеснение на гражданите.

При определяне на заложените в Програмата за управление на кмета на общината приоритети за периода 2019 – 2023 г. съществено място заема и планирането на новия програмен период. Предстои разработване на нов Общински план за развитие, като в този документ ще бъдат изведени нови приоритети , с нови приоритетни зони и обекти за изпълнение. В тази връзка мандат 2019 – 2023 г. е стратегически важен за Община Стралджа.

 

Атанас Киров

Кмет на Община Стралджа

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 г.

Програмата за управление на Кмета на община Стралджа е разработена на основание чл. 44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тази програма е отворен документ, който може да бъде допълван в процеса на нейното изпълнение.
Тя е средносрочен планов документ и съдържа основните принципи, приоритети и дейности, както и сроковете за изпълнение и очакваните резултати.

Програмата е разработена при съобразяване с действащите национални и регионални стратегически документи, като в нейната основа стоят програмите за развитие на община Стралджа и предизборната програма на МК „Промяна” за управление на общината.
Програмата е насочена към постигане на качествени промени в:

1. Откритостта в действията на администрацията.

2. Максимално доближаване до желанията за развитие на общината от гражданската общност.

3. Разумно планиране и реализиране на задачите, с цел повишаване на тяхната ефективност при изпълнението.

Програмата за изпълнение поставя следните основни задачи пред администрацията:

1. Планиране и разходване на публичните средства, съобразено с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от ЕС.

2. Активно усвояване на европейски и национални средства за реализация на проекти при упражняване на строг контрол върху качеството на изпълнение и гарантиране на устойчивост.

3. Реализиране на успешни форми на партньорство с бизнес, НПО, гражданство за създаване условия на нови инвестиции.

4. Ефективно управление на общинската собственост.

5. Активно партньорство с държавата.

Основни принципи са:

1. Спазване на закона.

2. Ефективни действия и видими резултати, одобрени от общността.

3. Активен диалог с гражданите и бизнеса за развитието на общината.

4. Отговорно отношение към проблемите на малките населени места.

5. Откритост и гарантиране на обществения интерес при разходването на общинския бюджет.

Приоритет 1: Промишлено производство, базирано на селскостопанска продукция;

Приоритет 2: Културно наследство и туризъм;

Приоритет 3: Жизнена среда и инфраструктура;

Приоритет 4: Социална сфера – услуги и материална база;

Приоритет 5 : Управление и административен капацитет;

 

Наименование

Стартиране

Приключване

Очаквани резултати

 

Мерки по Приоритет 1: Промишлено производство, базирано на селскостопанска продукция

 
1. Съдействие на бизнеса ориентиран съм селскостопанско производство за обновление и модернизация на материално-техническата база През периода През периода Подкрепа на информационни и обучителни кампании
2. Осигуряване на подходящи терени за транспортни и логистични дейности в ареалите на гр. Стралджа, с.Зимница и с.Воденичане През периода През периода Създаване на малки предприятия, пазари за обработка и реализация на селскостопанска продукция.
3. Участие на общината в Програми за обучение на трайно безработни – по професии, свързани със селскостопанската дейност През периода През периода Подготвени кадри за селското стопанство. Осигуряване на заетост.
4. Разработване на програма за ремонт на язовири и др. хидромелиоративни съоръжения – общинска собственост През периода През периода Условия за развитие на рибовъдство и поливно земеделие
5. Подкрепа и разработване на проекти насочени за ограничаване щетите от наводнения През периода През периода 1. Защита на населените места.

2. Осигуряване защита и устойчивост на площи със селскостопанска продукция:

6. Предоставяне за ползване на общински земеделски земи на трайно безработни за производство на селскостопанска продукция През периода През периода Намаляване на безработица, осигуряване на доходи
7. Повишаване капацитета на общинския горски фонд чрез планиране на лесотехнически мероприятия, закупуване на техника. Засилване контрола върху ползването на горски продукти През периода През периода Създадена устойчивост в развитието и ползването на общинските гори.
 

Мерки по Приоритет 2 : Културно наследство и туризъм

 
1.  

Реновиране и адаптиране на културни ценности, с цел подобряване туристическия потенциал на общината

През периода През периода Оптимизиран туристически продукт. Обновен културно-исторически фонд
2. Съдействие на читалищната дейност, чрез разширяване на културния календар за провеждането на фолклорни прояви и събития, които да представят местните традиции и изпълнители През периода През периода Съхранение и развитие на местните традиции на територията на общината
3. Подобряване състоянието на сградния фонд на читалищата През периода През периода Разширяване обхвата на дейностите чрез по-добра среда за развитие
4. Поддръжка на съществуващата туристическа база, екопътеки, маршрути и др. През периода През периода Устойчива туристическа инфраструктура
 

Мерки по Приоритет 3 : Жизнена среда и инфраструктури

 
1. Активен диалог и сътрудничество с РУ на МВР – Стралджа и гражданите по подобряване на обществения ред и опазване на публичната инфраструктура През периода През периода Ефективна съвместна работа на местно ниво
2. Създаване и поддържане на полска охрана към Община Стралджа През периода През периода Ефективна организация при опазване на общински имоти
3. Превантивна дейност сред младежите срещу дивиантни прояви, детска престъпност. Засилване дейността на МКБППМН. През периода През периода Ограничаване броя на противообществените прояви на обществени места от малолетни и непълнолетни
4. Създаване на по-добри условия за спорт и други развлечения в свободното време През периода През периода Повишаване качеството на живот сред младежите в Общината
5. Непрекъснат диалог с компетентните държавни органи, поддръжка на републиканска инфраструктура в община Стралджа През периода През периода Рехабилитиране републикански пътища на територията на общината
6. Ремонти на общинската пътна мрежа, съчетано с благоустрояване на улици и обществени пространства в гр. Стралджа и селата През периода През периода Ремонтирана общинска пътна мрежа, и благоустроени улици и обществени пространства в Стралджа и селата
7. Подкрепа на съществуващите спортни клубове в града и селата и създаване на нови такива През периода През периода Подобряване условията за развитие на активен масов спорт
8. Подобряване качеството на управление на отпадъците на територията на общината През периода През периода Осигурена инфраструктура и оборудване за различните потоци отпадъци
9. Рехабилитация и изграждане на В и К инфраструтура През периода През периода Подобрено водоподаване, повишаване качеството на водата и осигурено отвеждане и пречистване на водите
10. Подобряване състоянието на зелената система на общината През периода През периода Увеличен процент на залесени територии и подобрено състояние на селищните паркове
11. Включване на гражданите, подобряване на средата чрез система за финансиране на проекти от група граждани или инициативни комитети През периода През периода Подобрена жилищна среда с активно участие на гражданите
12. Усвояване на енергията от геотермални сондажи за отопление на обществени сгради През периода През периода Оптимизирана система за отопление, реализиране на икономии и на горива, намалянне изхвърлянето на вредни емисии
 

Мерки по Приоритет 4 : Социални услуги – услуги и материална база

 
1. Активно участие във всички действащи европейски национални и регионални програми насочени към осигуряване на заетост и помощ на различни уязвими групи от населението в общината През периода През периода Създаване на временни работни места. Осигуряване на закрила и помощ на уязвими групи.
2. Подобряване работата на дейност домашен социален патронаж чрез подмяна на амортизирана техника с цел оптимизиране на разходите През периода През периода Подобрени социални услуги, разширяване обхвата на дейност и понижени разходи
3. Закрила и стимулиране на деца с изявени дарби През периода През периода Създадена възможност за развитие на деца с изявени дарби
4. Подобряване достъпа до предучилищно образование чрез поддържана на социално поносими такси за детските градини През периода През периода Подобрен достъп до образование и оптимизирана социално образователна политика
5. Подобряване диалога с образователните институции в общината и изготвяне на обща местна образователна политика През периода През периода Подобрен достъп до образование
6. Строителство, ремонт и поддръжка на здравни, социални и образователни заведения През периода През периода Подобрени условия за работа и обслужване на ползващите услуги граждани
7. Създаване на устойчивост на реализираните социални услуги в общината и търсене на възможности за разширяване на същите: изграждане на защитено жили ще и др. През периода През периода Работеща общинска социална система с възможности за развитие
 

Мерки по приоритет 5: Управление и административен капацитет

 
1. Подобряване управлението на човешките ресурси и привличане на млади хора за работа в администрацията През периода През периода Подобрено управление на човешките ресурси
2. Въвеждане на добри практики и положителен опит в организацията на публичните услуги в общината. През периода През периода Въведени добри практики и положителен опит в организацията на публичните услуги в общината
3. Максимален достъп на гражданите до информация, разширяване и своевременно актуализиране на съдържанието на интернет – страницата на Общината, както и разработване на официални страници на Община Стралджа в социалните мрежи През периода През периода Ефективно промоциране работата на общинската администрация
4. Обучение на администрацията за работа с новите информационни технологии, новите услуги и предоставяне на услуги чрез Интернет. През периода През периода Обучена администрацията за работа с новите информационни технологии
5. Разширяване и усъвършенстване на системата за постоянен вътрешен контрол и одит През периода През периода Повишен вътрешен контрол
6. Подобряване капацитета за разработване на проекти чрез създаване на специализиран отдел в структурата на община Стралджа 2015г. 2016г. Увеличена ефективност при подготовка и реализиране на проекти
         
     

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа