Териториално Селищно Устройство,Екология и Проекти


Административно – технически услуги

1.Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
2.Изготвяне на справки на заинтерисовани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
3.Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти
4.Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
5.Одобряване на подробни устройствени планове вкл. даване становище на ОЕСУТ
6.Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
7.Одобряване изменения на подробни устройствени планове вкл. даване становище на ОЕСУТ
8.Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
9.Одобряване на ПУП и съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
10.Издаване скица-виза за проучване и проектиране
11.Съгласуване и одобряване на идейни инвестиционнни проекти
– с доклад за оценка на съответствието
– със становище на ОЕСУТ
12.Съгласуване и одобряване на инвестиционнни проекти
– с доклад за оценка на съответствието
– със становище на ОЕСУТ

13.Издаване на разрешение за строеж
14.Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
– с доклад за оценка на съответствието
– със становище на ОЕСУТ

15.Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
16.Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
17.Допускане етапност в разрешението за строеж
18.Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
19.Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория.
20.Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
21.Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
22.Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
23.Издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
24.Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
25.Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
26. Издаване на скици за недвижими имоти
26.1 за нови скици
26.2 за презаверяване на скици, от издаването на която са изтекли 6 месеца

27.Попълване/поправка на кадастрален план
28.Заверка на копие на документ от технически архив
29.Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
30.Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
31.Издаване на разрешение за продължаване на строителството на спрян строеж
32.Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
33.Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Административни услуги „Екология и зелена система“

1.Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
– за изменение
-за продължавана на срока

2.Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
– за изменение
-за продължавана на срока

3.Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване/депониране на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси:
3.1. За битови, строителни и производствени отпадъци
3.2. За земни маси, смесени със стр.материали
3.3. За земни маси
3.4. За временно депониране на земни маси

4.Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци
5.Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
6.Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
7.Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
8.Регистрация на превозни средства с животинска тяга
9.Издаване на разрешително за отсичане на дървета под особена закрила
10.Издаване на разрешение за кастрене на дървета и храсти в и извън регулация
11.Издаване на разрешение за отсичане на дървета в регулация

УСЛУГА:

1.Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Необходими документи: Заявление по образец
– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж;
– Копие от скица за имота, издадена от Службата по кадастър град Ямбол или община гр.Стралджа;
– Други;
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: -10.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

2.Изготвяне на справки на заинтерисовани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж;
– Копие от скица за имота, издадена от Службата по кадастър град Ямбол или община гр.Стралджа;
– Други;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: -10.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

3.Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Необходими документи: Заявления по образец:
– Скица (виза) по действащ ПУП-ПРЗ с нанесени комуникации – оригинал
– Разрешение за ползване за обекти І, ІІ и ІІІ категория – копие или данни за номера на удостоверението за въвеждане в експлоатация на обекта;
– Проектна документация в три екземпляра – оригинали;
– Необходимите за обекта разрешения от съответните служби за ползване на вода, електроенергия и други, които се изискват с нормативен акт – копия;
– Други
– Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 (седем)-дневен.

Цена на услугата: 50.00 лв/бр

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

4.Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Необходими документи: Заявления по образец:
– Документ за собственост или учредено право на строеж
– Скица-проект съгласно чл.135, ал.2 от ЗУТ
– Задание по чл.125 от ЗУТ
– Становище от РИОСВ гр.Стара Загора
– Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 30(тридесет)-дневен.

Цена на услугата: 15.00 лв/бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

5.Одобряване на подробни устройствени планове вкл. даване становище на ОЕСУТ

Необходими документи: – Документи за собственост на имотите, касаещи ПУП
– Удостоверения за наследници /при необходимост/
– Съдебно решение/ако се изготвя по съдебно решение./
– Проект за изменение на ПУП – 3 екз.
– Заповед по чл.135 от ЗУТ
– Заповед от Областна администрация за отписване на имотите от акта за държавна собственост /при необходимост/
– Копие от действащ план за застрояване
– Решение от ОЕСУТ
– Нотариално заверен предварителен договор за прехвърляне на собственост към заявлението при промяна на границата между два съседни урегулирани поземлени имота на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ
– Актуална скица
– Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 30(тридесет)-дневен.

Цена на услугата: 80.00 лв/бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

6.Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Необходими документи: Заявления по образец:
– Документ за собственост или учредено право на строеж
– Скица-проект съгласно чл.135, ал.2 от ЗУТ
– Задание по чл.125 от ЗУТ
– Становище от РИОСВ гр.Стара Загора
– Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14(четиринадесет)-дневен.

Цена на услугата: 15.00 лв/бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

7.Одобряване изменения на подробни устройствени планове вкл. даване становище на ОЕСУТ

Необходими документи: Заявления по образец
– Документи за собственост на имотите, касаещи ПУП
– Удостоверения за наследници /при необходимост/
– Съдебно решение/ако се изготвя по съдебно решение./
– Проект за изменение на ПУП – 3 екз.
– Заповед по чл.135 от ЗУТ
– Заповед от Областна администрация за отписване на имотите от акта за държавна собственост /при необходимост/
– Копие от действащ план за застрояване
– Решение от ОЕСУТ
– Нотариално заверен предварителен договор за прехвърляне на собственост към заявлението при промяна на границата между два съседни урегулирани поземлени имота на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ
– Актуална скица
– Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 30(тридесет)-дневен.

Цена на услугата: 80.00 лв/бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

8.Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Необходими документи: Заявления по образец:
– Копия от документите за собственост на имотите
– Копия от удостоверения за наследници /при необходимост/
– Скица на поземления имот-извадка от КК или КП с нанесена регулация
– Задание по чл.125 от ЗУТ
– Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи/ако се променят границите между съседните имоти/
– Съгласувателни писма от В и К , ЕВН
– Пълномощно/в случай, че искането се подава от пълномощник
– Становище от РИОСВ гр.Стара Загора – Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 30(тридесет)-дневен.

Цена на услугата: 15.00 лв/бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

9.Одобряване на ПУП и съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

Необходими документи: Заявление по образец
– Копия от документите за собственост на имотите
– Копия от удостоверения за наследници /при необходимост/
– Копие от съдебно решение/ако се изготвя по съдебно реш./
– Проект за ПУП – 3 екз.
– Разрешение от Кмета за изработване на КПИИ
– Договори с В и К, ЕВН
– Становища от РЗИ и РИОСВ
– Инвестиционен проект
– Становище от РСПБЗН за строежи от І и ІІ категория
– Оценка за съответствието по чл.143, ал.1, т.1 от ЗУТ
– Други в зависимост спецификата на обекта – –
– Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 30(тридесет)-дневен.

Цена на услугата: 130.00 лв/бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

10.Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Необходими документи: Заявление по образец;
– Копие от документ за собственост или учредено право на строеж
– Удостоверение за наследници /при необходимост/
– Скица на имота
– Документ за уредени сметки по регулация ако има такива
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: -15.00 лв. + 7 лв. за всеки следващ имот, която не се променя според срока на изв.на услугата.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

11.Съгласуване и одобряване на идейни инвестиционнни проекти
– с доклад за оценка на съответствието
– със становище на ОЕСУТ

Необходими документи: Заявление по образец;
– Копие на документите за собственост или учредено право на строеж; Документ удостоверяващ право на преминаване през чужд имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако е приложимо;Договор с нотариална заверка за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура през чужди имоти по реда на чл.193 от ЗУТ ако е приложимо
– Документация за одобряване с виза към нея ако е необходима – 3 екз.
– Оценка на съответствието на проектната документация като Доклад за съответствие от лицензирана фирма или решение на ОЕСУТ
– Необходими по Закон съгласувателни писма
– Положителни становища, необходими за съгласуване на проекта, съгласно чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ, положително становище за оценка за въздействие на околната среда, когато такава се изисква с нормативен акт
– Разрешение за ползване на обект или Протокол обр.16 при преустройство на съществуваща сграда или на част от нея
– Съгласие с нотариално заверени подписи на етажните собственици по реда и условията на чл.38, ал.3 от ЗУТ при необходимост
– Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн.инфраструктура – за нов строеж или удостоверение за присъединен обект от съответните експлоатационни дружества
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 и тридесет дни

Цена на услугата:
– с доклад за оценка на съответствието -0.2% от декларираната проектна стойност на обекта
– със становище на ОЕСУТ – 50,0 лв +0.2% от декларираната проектна стойност на обекта

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

12. Съгласуване и одобряване на инвестиционнни проекти
– с доклад за оценка на съответствието
– със становище на ОЕСУТ

Необходими документи: Заявление по образец;
– Копие на документите за собственост или учредено право на строеж; Документ удостоверяващ право на преминаване през чужд имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако е приложимо;Договор с нотариална заверка за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура през чужди имоти по реда на чл.193 от ЗУТ ако е приложимо
– Документация за одобряване с виза към нея ако е необходима – 3 екз.
– Оценка на съответствието на проектната документация като Доклад за съответствие от лицензирана фирма или решение на ОЕСУТ
– Необходими по Закон съгласувателни писма
– Положителни становища, необходими за съгласуване на проекта, съгласно чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ, положително становище за оценка за въздействие на околната среда, когато такава се изисква с нормативен акт
– Разрешение за ползване на обект или Протокол обр.16 при преустройство на съществуваща сграда или на част от нея
– Съгласие с нотариално заверени подписи на етажните собственици по реда и условията на чл.38, ал.3 от ЗУТ при необходимост
– Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн.инфраструктура – за нов строеж или удостоверение за присъединен обект от съответните експлоатационни дружества
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни и тридесет дни

Цена на услугата:
– с доклад за оценка на съответствието -0.2% от декларираната проектна стойност на обекта
– със становище на ОЕСУТ – 50,0 лв +0.2% от декларираната проектна стойност на обекта

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

13.Издаване на разрешение за строеж

Необходими документи: Заявление по образец;
– Копие на документ за собственост или учредено право на строеж
– Виза за проектиране /в случаите в които е задължителна/
– Одобрен и съгласуван инвестиционен проект
– Становище съгласно чл. 147 от ЗУТ
– Ситуационна скица за разполагане на съоражения и мрежи, инсталации и др. съгласно чл. 147,ал.1, т.2 от ЗУТ
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: -20.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

14. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
– с доклад за оценка на съответствието
– със становище на ОЕСУТ

На основание на: • Закон за устройство на територията – чл. 145, ал. 5:
Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Копие на документите за собственост или учредено право на строеж; Документ удостоверяващ право на преминаване през чужд имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако е приложимо;Договор с нотариална заверка за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура през чужди имоти по реда на чл.193 от ЗУТ ако е приложимо
– Документация за одобряване с виза към нея ако е необходима – 3 екз.
– Оценка на съответствието на проектната документация като Доклад за съответствие от лицензирана фирма или решение на ОЕСУТ
– Необходими по Закон съгласувателни писма
– Положителни становища, необходими за съгласуване на проекта, съгласно чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ, положително становище за оценка за въздействие на околната среда, когато такава се изисква с нормативен акт
– Разрешение за ползване на обект или Протокол обр.16 при преустройство на съществуваща сграда или на част от нея
– Съгласие с нотариално заверени подписи на етажните собственици по реда и условията на чл.38, ал.3 от ЗУТ при необходимост
– Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн.инфраструктура – за нов строеж или удостоверение за присъединен обект от съответните експлоатационни дружества
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни и тридесет дни

Цена на услугата:
– с доклад за оценка на съответствието -50 лв.
– със становище на ОЕСУТ – 100 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

15. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Копие от документ за собственост или учредено право на строеж
– Удостоверение за наследници /при необходимост/
– Оригинал на строително разрешение
– Съгласувателни документи, по специални закони които не са загубили правно действие и са относими към обекта
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 30 дни

Цена на услугата: -50 % от таксата за издаване на разрешение за строеж / 10 лв/

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

16. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Необходими документи: Заявление по образец;
– Копие на документите за собственост или учредено право на строеж; Документ удостоверяващ право на преминаване през чужд имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако е приложимо;Договор с нотариална заверка за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура през чужди имоти по реда на чл.193 от ЗУТ ако е приложимо
– Документация за одобряване с виза към нея ако е необходима – 3 екз.
– Оценка на съответствието на проектната документация като Доклад за съответствие от лицензирана фирма или решение на ОЕСУТ
– Необходими по Закон съгласувателни писма
– Положителни становища, необходими за съгласуване на проекта, съгласно чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ, положително становище за оценка за въздействие на околната среда, когато такава се изисква с нормативен акт
– Актове и протоколи съставяни по време на строителството
– Съгласие с нотариално заверени подписи на етажните собственици по реда и условията на чл.38, ал.3 от ЗУТ при необходимост
– Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн.инфраструктура – за нов строеж или удостоверение за присъединен обект от съответните експлоатационни дружества
– Копие от издадено разрешение за строеж
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата:
– с доклад за оценка на съответствието -60 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

17. Допускане етапност в разрешението за строеж

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Копие на документите за собственост или учредено право на строеж; Документ удостоверяващ право на преминаване през чужд имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако е приложимо;Договор с нотариална заверка за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура през чужди имоти по реда на чл.193 от ЗУТ ако е приложимо
– Документация за одобряване с виза към нея ако е необходима – 3 екз.
– Оценка на съответствието на проектната документация като Доклад за съответствие от лицензирана фирма или решение на ОЕСУТ
– Необходими по Закон съгласувателни писма
– Положителни становища, необходими за съгласуване на проекта, съгласно чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ, положително становище за оценка за въздействие на околната среда, когато такава се изисква с нормативен акт
– Съгласие с нотариално заверени подписи на етажните собственици по реда и условията на чл.38, ал.3 от ЗУТ при необходимост
– Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн.инфраструктура – за нов строеж или удостоверение за присъединен обект от съответните експлоатационни дружества
– Копие от издадено разрешение за строеж
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата:
– с доклад за оценка на съответствието – 50 % от 0.2% от декларираната проектна стойност на обекта
– със становище на ОЕСУТ – 50 % от 50,0 лв +0.2% от декларираната проектна стойност на обекта

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

18. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Необходими документи: Заявление по образец
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: 20 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

19. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория.

Необходими документи: Заявление по образец
– Копие на документите за собственост или учредено право на строеж или документ за право да строи в чужд имот по силата на специален закон
– Окончателен доклад на лицета упражняващо строителен надзор по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ след приключване на СМР само за обекти четвърта категория
– Строително разрешение.
– Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултати от проверките на достигнатите контролни нива
– Заверена заповедна книга
– Акт обр.14 за приемане на конструкцията
– Констативен акт по чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения
– Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.
– Удостоверение по чл.54а, ал.3 от ЗКИРза изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.
– Договор с експлоатационните дружества за присъединяване
– Технически/наредба 5/28.12.2006г./ и енергиен паспорт / наредба 7/14.01.2005г ./-само за обекти четвърта категория
– Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: 100 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

20. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за собственост;
– Актове по време на строителството;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: 40 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

21. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: 50 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

22. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: 50 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

23. Издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: 50 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

24. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Одобрен инвестиционен проект;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: 10 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

25. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Необходими документи: Заявление по образец
– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж;
– Копие от скица за имота, издадена от Службата по кадастър град Ямбол или община гр.Стралджа;
– Документи, доказващи периода на извършване на строежа и други относими документи
– Декларация за съгласие от съсед при необходимост, че сградата е в режим на търпимост
– Други;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: 1 лв. на кв.м. РЗП

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

26. Издаване на скици за недвижими имоти
26.1 за нови скици
26.2 за презаверяване на скици, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи: Заявление по образец
– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж,
– Квитанция за платена такса;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 3 дни

Цена на услугата:
за нови скици:
– обикновена услуга – 10 лв. за три дни +5,00 лв. за всеки следващ имот, които не се променят според срока на извършване на услугата
– бърза – 15 лв. за срок ден и половина
– експресна – в рамките на един работен ден – 20 лв.

за презаверяване на скици, от издаването на която са изтекли 6 месеца:
– Обикновена – 5 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

27. Попълване/поправка на кадастрален план

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж,
– Списък на заинтересуваните лица засегнати от изменението
– Заснемане от лицензиран геодезист и скица проект на изменението в текстов и цифров вид
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: 20 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

28. Заверка на копие на документ от технически архив

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 3 дни

Цена на услугата: 3,0 лв. за една страница +0,30 лв. за всяка следваща

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

29. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за собственост;
– Геодезическо заснемане от лицензиран геодезист в цифров и графичен вид
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: 20,0 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

30. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: -15.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

31. Издаване на разрешение за продължаване на строителството на спрян строеж

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж;
– Строително разрешение
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: -15.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

32. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Необходими документи: Заявление по образец
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7дни

Цена на услугата: 40 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

33. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Необходими документи: Заявление по образец
– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж;
– Копие от скица за имота, издадена от Службата по кадастър град Ямбол или община гр.Стралджа;
– Други;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: -20.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец

Административни услуги „Екология и зелена система“

УСЛУГА:

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

На основание на: • Закон за водите – чл. 50; чл. 52, ал. 1, т. 3, а, б
Необходими документи: – Заявление по образец;
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за за извършване на услугата: 70 дни

Цена на услугата:
– 250,00 лв.
– за изменение: 130,00 лв.
– за продължаване на срока: 100,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
водовземане минерална вода държавна собственост 28-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
водовземане минерална вода общинска собственост 29-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
водовземане чрез изградени съоръжения 25-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
водовземане чрез нови съоръжения24-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
изменение продължаване 31-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
изменение продължаване минерални води 32-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
УСЛУГА:

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

На основание на: • Закон за водите – чл. 50; чл. 52, ал. 1, т. 3, а, б
Необходими документи: – Заявление по образец
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 70 дни

Цена на услугата:
– 250,00 лв.
– за изменение: 130,00 лв.
– за продължавана на срока: 100,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
изменение продължаване 31-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
ползване повърхностен воден обект 27-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
УСЛУГА:

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване/депониране на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси:

На основание на: • Закон за управление на отпадъците – чл. 19
Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата:
– За битови, строителни и производствени отпадъци: 20,00 лв.
– За земни маси, смесени със стр. материали: 20,00 лв. + 35,00 лв. на м. куб
– За земни маси: 20,00 лв. + 20,00 лв. на м. куб
– За временно депониране на земни маси: 20,00 лв.+ 5,00 лв. на м. куб

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

На основание на: • Закон за управление на отпадъците – чл. 19, ал. 1
Необходими документи: Заявление по образец
– Копие от удостоверение за насочване на строителни отпадъци и земни маси;
– Списък с регистрационни номера на транспортиращите средства;
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата:
– 20,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

На основание на: • Закон за лечебните растения – чл. 22, т. 2
Необходими документи: Заявление по образец
– Копие на документ за регистрация на книга за изкупени, реализирани и налични билки, издаден от РИОСВ;
– Списък на лицата по чл.26, ал.2 от Закона за лечебните растения – за ЮЛ
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата:
– 20,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

На основание на: • Закон за лечебните растения – чл. 46, ал. 3
Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата:
– 30,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

На основание на: • Закон за устройство на територията – чл. 63, ал. 2
Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Документ за самоличност;
– Документ за собственост на имота;
– Удостоверение за наследници /ако е приложимо/;
– Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата:
– 50,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

Регистрация на превозни средства с животинска тяга

На основание на: • Закон за движение по пътищата – чл. 167, ал. 2, т. 4
Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за самоличност;
– Служебна бележка за проверка на техническото състояние на ППС
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата:
– 20,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
Служебна бележка за ППС.doc
УСЛУГА:

Издаване на разрешително за отсичане на дървета под особена закрила

На основание на: • Закон за движение по пътищата – чл. 167, ал. 2, т. 4
Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Документ за самоличност;
– Документ за собственост на имота;
– Удостоверение за наследници /ако е приложимо/;
– Квитанция за платена такса;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата:
– 30,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

Издаване на разрешение за кастрене на дървета и храсти в и извън регулация

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата:
– 20,00 лв.+цената на дървесината, ако се продава общинска дървесина

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

УСЛУГА:

Издаване на разрешение за отсичане на дървета в регулация

Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата:
– 20,00 лв.+цената на дървесината, ако се продава общинска дървесина

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF