Съобщения за публично обявяване по Закона за водите

Дата на качване: [10.05.2024г.] 

Относно:Съобщение за публично обявяване по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за обект: Язовир „ЧАРДА”, разположен в ПИ с идентификатор 80220.150.175 /стар №000075/ по КККР на с.Чарда, община Стралджа

Приложения:
Съобщение язовир Чарда.pdf

Дата на качване: [30.06.2023г.] 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ чл. 62а, ал. 1 от Закона за водитеза издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения за Язовир Недялско 1

Приложения:
съобщение яз.Недялско 1.pdf

Дата на качване: [28.05.2020] 

Съобщение за публично обявяване по ЗВ за язовир Джинот им.№ 000156

Приложения:
Съобщение за публично обявяване по ЗВ за язовир Джинот им.№ 000156

Дата на качване: [28.05.2020] 

Съобщение публично обявяване по ЗВ язовир Иречеково им.№ 000104

Приложения:
Съобщение публично обявяване по ЗВ язовир Иречеково им.№ 000104

Дата на качване: [28.05.2020] 

Съобщения за публично обявяване по закона за водите язовир им.№ 000075 в землището на с.Чарда

Приложения:
Съобщение язовир им.№ 000075 в землището на с.Чарда

Дата на качване: [28.05.2020] 

Съобщение за публично обявяване по Закона за водите язовир в землището на с.Войника им.№ 000150

Приложения:
Съобщение язовир Войника

Дата на качване: [21.05.2020] 

Относно: ЯЗОВИР „ИРЕЧЕКОВО”, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000264

Приложения:
Съобщение ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000264

Дата на качване: [20.05.2020] 

Съобщение по ЗВ за ЯЗОВИР „ПЪРВЕНЕЦ”, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000121

Приложения:
Съобщение ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000121

Дата на качване: [23.04.2020] 

Съобщение за публично обявяване по чл.62а, ал.1 от ЗВ за обект: Язовир ПИ № 000177 по КВС на с.Богорово, Община Стралджа за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 1/01.06.2018 г.

Приложения:
Съобщение ПИ 000177 земл. с.Богорово

Дата на качване: [21.04.2020] 

Съобщение за публично обявяване по чл.62а, ал.1 от ЗВ за обект: Язовир ПИ № 000268 по КВС на с.Поляна, Община Стралджа за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 2/03.06.2019 г.

Приложения:
Съобщение язовир ПИ 000268 с.Поляна.pdf

Дата на качване: [21.04.2020] 

Съобщение за публично обявяване по чл.62а, ал.1 от ЗВ за обект: Язовир ПИ № 000014 по КВС на с.Люлин, Община Стралджа за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 1/25.01.2019 г.

Приложения:
Съобщение за язовир в имот № 000014 с.Люлин.pdf

Дата на качване: [21.04.2020] 

Съобщение за публично обявяване по чл.62а, ал.1 от ЗВ за обект: Язовир ПИ № 000255 по КВС на с.Недялско, Община Стралджа за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 2/02.11.2018 г.

Приложения:
Съобщение ПИ 000255 земл. с.Недялско.pdf

Дата на качване: [23.01.2020] 

О Б Я В А

Проект за СОЗ около каптиран извор „Кюери бунар“, използван за питейно-битово водоснабдяване на с. Саранско, Община Стралджа

Приложения:
писмо Саранско.pdf

→ Съобщенията за публично обявяване до 31.12.2019г. се намират в раздел „Административни съобщения