Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост


СТРАТЕГИЯ
за  управлението  и  разпореждането с общинска собственост  за периода 2008 – 2011 г.
Приета с Решение № 109 от Протокол № 12 от 08.09.2008 г. на Общински съвет – Стралджа

Настоящата стратегията за управление на общинската собственост на Община Стралджа за периода 2008 – 2011 г е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.8 от ЗОС  /ДВ.бр.54/13.06.2008 г/ на база задълбочен и всестранен анализ на състоянието по управлението и разпореждането на общинската собственост. Извадени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти. Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет, а така също общинската собственост обслужва и обезпечава общинските дейности- образование, здравеопазване, култура, спорт, гробищни паркове, техническата ифраструктура и др.

Изтегли пълната версия на Стратегията в MSWord формат Тук