Стратегии


Дата: [ 29.03.2024 ] 

➪ Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Стралджа

Приложения:
ЗЕВИ.xls


Дата: [ 12.10.2023 ] 

➪ Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Стралджа за периода 2023 – 2026 г.

Приложения:
2 ЗЕВИ 2023-2026.docx


➪ Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Стралджа 2021-2025г.
Решение на ОбС-Стралджа относно приемане Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Стралджа 2021-2025г.

Приложения:
Programa-1.pdf
Reshenie-1.pdf
 


Програма за опазване на околната среда на община Стралджа 2021-2027г.
Годишен отчет околна среда 2021г.
Годишен отчет околната среда 2022г.
Годишен отчет околна среда 2023г.


Програма за енергийна ефективност 2021-2030г.
Годишен отчет енергийна ефективност 2021г.
Годишен отчет енергийна ефективност 2022г.
Годишен отчет енергийна ефективност 2023г.


Програма за управление на отпадъците на община Стралджа 2021-2027г
Отчет управление на отпадъците 2022г.pdf.
Отчет управление на отпадъците 2023г.


План за интегрирано развитие на Община Стралджа 2021-2027
 


Общински план за развитие на община Стралджа 2014 – 2020 г.