Проект „Социални услуги в домашна среда“


ОБЯВЛЕНИЕ


Проект „Социални услуги в домашна среда“, Договор № BG05M9OP001-2.113-0001-С01
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.113 „МИГ-Стралджа 2016г.“-Проект „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване“, чрез подхода ВОМР

Община Стралджа реализира Проект „Социални услуги в община Стралджа за социално включване“, Договор № BG05M9OP001-2.113-0001-С01 финансиран от ОП РЧР 2014-2020г. чрез ВОМР.

Проекта цели подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на хората с увреждания и възрастни в риск, с цел преодоляване на риска от изпадане в бедност или социално изключване, поради зависимостта им от подкрепа от страна на близки и роднини.

Целевите групи по Проекта са както следва:

1.Възрастни в риск- лица в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност от водене на независим и самостоятелен начин на живот; лица с увреждане или за което съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие; лица в риск от социална изолация и социално изключване; лица в риск от изпадане в бедност.

2.Хора с увреждания това са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите.

Кандидат- потребителите подават заявление по образец за ползване на услугите по Проекта, след което следва изготвяне на оценки на лицата от целевите групи. Подбор на потребителите ще се извършва периодично (на три месеца) през целия период на Проекта и при възможност новите кандидати ще бъдат включвани в услугата.

Заявления по образец ще подават и социалните асистенти, желаещи да бъдат доставчици на услугите заложени в Проекта. Водещо при подбора на социалните асистенти ще е желанието на потребителя.

Вторият прием на документи ще се осъществи от 01.08.2022г. до 10.08.2022г., от 9.00 ч. – 11.00 ч. и от 14.00 ч. 16.00 ч. в сградата на Община Стралджа, в стая №14 при Снежана Вълкова- ръководител проект и Ваня Димитрова – технически сътрудник.

Приложения:
Обявление 2-ри прием.docx


Проект „Социални услуги в домашна среда“, Договор № BG05M9OP001-2.113-0001-С01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по процедура BG05M9OP001-2.113 „МИГ-Стралджа 2016г.“-Проект „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване“, чрез подхода ВОМР


Дата на публикуване: [ 1.02.2022г.]

Приложения:
Информация.docx
Обявление.docx
приложение 1.docx
приложение 2.docx
приложение 3.docx