Проект: „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в Община Стралджа“ по Договора №: BGENVIRONMENT-4.003-0007-C01 от 23.11.2021г.


Дата: [ 9.02.2024г.]


Дата: [ 15.05.2023г.]


Дата: [ 25.03.2023г.]


Дата: [ 24.10.2022г.]


Дата: [ 03.10.2022г.]


Дата: [ 27.09.2022г.]


Дата на публикуване: [ 13.07.2022г.]

 


Дата на публикуване: [ 06.07.2022г.]

 


Дата: [ 26.06.2022г.]


Дата на публикуване: [ 20.04.2022г.]

 


Дата на публикуване: [ 13.04.2022г.]

 


Дата на публикуване: [ 18.03.2022г.]

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

 

„Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа”

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 30 март 2022 г. от 11:00 ч. в заседателна зала „Велчо Тончев“, в сградата на общинска администрация Стралджа, с адрес ул. „Хемус“ №12 и онлайн в платформата Zoom ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BGENVIRONMENT-4.003-0007 „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в община Стралджа“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.”, с бенефициент ОБЩИНА СТРАЛДЖА в партньорство с МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НОРВЕГИЯ и МАГИСТЕРИУМ ООД.

Целта на проекта е да изгради партньорски взаимоотношения, чрез заимстване на опит от страните донори, което не само ще доведе до подобряване на капацитетът и експертизата на служителите на община Стралджа, но и ще позволи преразглеждане и оценка на ефективността на стратегическият план и мерки, които вече са изпълнени през периода 2014-2020 г., както и ще улеснят усилията им за идентифициране на пропуските по отношение на действията в областта на климата.

Събитието има за цел да представи дейностите и напредъка по проекта.

 

 

Проект BGENVIRONMENT-4.003-0007 „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в община Стралджа“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Приложения:
Встъпителна покана – ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ- СТРАЛДЖА-30-03-22.pdf
ПРОГРАМА – ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ- СТРАЛДЖА-30-03-22.pdf


Date of publication: [ 18.03.2022г.]

Programme „Environment Protection and Climate Changeна“ EEA FM 2014-2021

 

„Working together for a greener, more competitive and more inclusive Europe“

OPENING PRESS CONFERENCE

On 30 March 2022 at 11:00 am in the Velcho Tonchev meeting room, in the building of the municipal administration of Straldzha, address Str. „Hemus“ № 12 and online in the Zoom platform there will be an inaugural press conference of the project BGENVIRONMENT-4.003-0007 „Development and implementation of mitigation and adaptation measures to climate change in the municipality of Straldzha“, funded under the EEA Grants Programme „Environment and Climate Change“ 2014-2021. „, with beneficiary STRALDZA MUNICIPALITY in partnership with INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT NORWAY and MAGISTERIUM Ltd.

The aim of the project is to build partnerships by borrowing experience from donor countries, which will not only improve the capacity and expertise of the staff of the Municipality of Straldzha, but also allow for a review and evaluation of the effectiveness of the strategic plan and measures already implemented in the period 2014-2020, as well as facilitate their efforts to identify gaps in climate action.

The event aims to present the activities and progress of the project.

 

 

Проект BGENVIRONMENT-4.003-0007 „DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF MEASURES FOR MITIGATION AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN STRALDZHA MUNICIPALITY“, funded by the Program „Environment Protection and Climate Change“ EEA FM 2014-2021

Приложения:
Introductory invitation – PRESS CONFERENCE – STRALJA.pdf
PROGRAM – Press conference – Straldhza – 30-03-22-1.pdf


Дата на публикуване: [ 24.01.2022г.]

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

 

 

Наименование на проекта: „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в Община Стралджа“.
Номер на Договора: BGENVIRONMENT-4.003-0007-C01 от 23.11.2021г.
Срок за изпълнение: 24месеца.

Проектът е насочен към подобряване на компетентността на общинските служители в община Стралджа, усъвършенстване на техните умения и експертиза на местно ниво, както и идентифицирането, разработването и прилагането на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в общината.
Всички заложени дейности са пряко или косвено насочени към намаляване или ограничаване на емисиите на парникови газове и засилване устойчивостта на местната общност към изменението на климата.

Изпълненото на проекта ще подпомогне постигането на основните цели на ФМ на ЕИП за подобряване статуса на околната среда в екосистемите и намаляване на ефекта от замърсяването и други дейности на човека, чрез допринасяне за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между страните-донори и България. Реализирането на проектните дейности ще допринесе към практическото прилагане на Национална стратегия за адаптиране към изменението на климата, за изпълнение на мерките от Трети национален план за действие на България по изменението на климата за периода 2013-2020 г., и мерките заложени в Общински план за развитие на община Стралджа за периода 2014-2020 г.

Заложените иновативни мерки и технологии за подпомагане на смекчаването и адаптирането към изменението на климата в сектора на отпадъците са в съответствие, както с вече посочените стратегически документи, така и в синергия със секторната политика, регламентирана в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС, Приетият през 2018 г. Пакет „Кръгова икономика“, Закона за управление на отпадъците, Националният план за управление на отпадъците в България за периода 2014-2020 г., и Програмата за управление на отпадъци на община Стралджа 2014-2020 г.

Целта на проекта е да изгради партньорски взаимоотношения, чрез заимстване на опит от страните донори, което не само ще доведе до подобряване на капацитетът и експертизата на служителите на община Стралджа, но и ще позволи преразглеждане и оценка на ефективността на стратегическият план и мерки, които вече са изпълнени през периода 2014-2020 г., както и ще улеснят усилията им за идентифициране на пропуските по отношение на действията в областта на климата.

Постигането на проектната цел, от една страна ще улесни планирането и изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане на добри практики за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да причинят, а от друга ще се реализират конкретни мерки, насочени към намаляване или ограничаване на емисиите на парникови газове и засилване устойчивостта на местната общност към изменението на климата.

 

Проект BGENVIRONMENT-4.003-0007 „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в община Стралджа“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.