Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения


Дата: [ 12.10.2020 ] 

Относно: Обява за обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
за инвестиционно предложение:„Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, с цел поливане на зелени тревни площи”, ПИ с идентификатор 30898.26.389,
с.Зимница, Община Стралджа с възложител „АРАМЕТ” ЕООД гр.София.

Приложения:
обява – З-ца.docx


Дата: [ 18.09.2020 ] 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение:

„Залесяване на неземеделски земи в горски територии, собственост на община Стралджа“

Приложения:
УВЕДОМЛЕНИЕ РИОСВ – 8.1.doc


Дата: [ 13.08.2020 ] 

Обява за обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение.


Дата: [ 3.08.2020 ] 

Обява.pdf


Дата: [ 28.05.2020 ] 

Уведомление инвестиционно предложение


Дата: [ 20.05.2020 ] 

Уведомление за инвестиционно намерение: „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение, с цел поливане на зелени тревни площи (други цели)”, поземлен имот с идентификатор 30898.26.389, с.Зимница, Община Стралджа


Уведомление за инвестиционно намерение: „Инсталация за производство на компост и стабилизирана органична фракция от неопасни и биоразградими отпадъци”, поземлен имот с идентификатор 69660.501.23.71 в землище гр.Стралджа, община Стралджа


→ Съобщенията за Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения до 31.12.2019г. се намират в раздел „Административни съобщения