Профил на купувача

 5.3.2014  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в община Стралджа, почистване на улици, тротоари и други обществени места на територията на община Стралджа, включително при снеговалеж и др. Обслужване на общинско депо за неопасни отпадъци – Стралджа до закриването му”

Приложения:

документация
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ-1
ПРИЛОЖЕНИЕ-14
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ -ФСД-797
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР.pdf

 26.2.2014  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Разработване на стратегически документи и правила за мониторинг и контрол по проект „Въвеждане на механизми за наблюдение, контрол и последваща оценка при изпълнение на политиките на Община Стралджа“ финансиран по ОПАК, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, ДПБФП № 13-13-63/26.11.2013г.

Приложения:

документация

 18.2.2014  Открита процедура

„СТРОИТЕЛНО-МОТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР, гр.СТРАЛДЖА, обл.ЯМБОЛ”

Приложения:

документация
отговор на въпроси-1
иНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР
информация плащане

 31.1.2014  Обществена покана

„ ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОСАЧКИ, КУХНИ И ДР.ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА”

Приложения:

документация
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

 28.11.2013  Публична покана

„Изграждане на пункт за управление на животински отпадъци, община Стралджа, област Ямбол“ по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” на ПРСР 2007-2013 г.”

Приложения:

документация
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

 28.11.2013  Публична покана

„Залесяване на неземеделски земи от общинския фонд на община Стралджа”, финансирана съгласно договор №28/223/00283/09.04.2013 г., за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

Приложения:

документация

 27.11.2013  Публична покана

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища през 2014 г. в Община Стралджа”

Приложения:

документация

 4.10.2013  Публична покана

„Залесяване на неземеделски земи от общинския фонд на община Стралджа”, финансирана съгласно договор №28/223/00283/09.04.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/

Приложения:

документация

 19.9.2013  документация

„Залесяване на неземеделски земи от общинския фонд на община Стралджа”, финансирана съгласно договор №28/223/00283/09.04.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/

Приложения:

документация
технологичен план за залесяване

 30.8.2013  Открита процедура

„Избор на консултант за управление на проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Воденичане и рехабилитация на общински пътища Стралджа-Атолово и Воденичане-Джинот в община Стралджа, област Ямбол”

Приложения:

документация
отговор на въпроси 1
ценово предложение-актуален образец
декларация за запознаване с обекта
техническо предложение-актуален образец
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Информация за връщане на гаранцията за изпълнение
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ

 30.8.2013  Открита процедура

„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Воденичане и рехабилитация на общински пътища Стралджа-Атолово и Воденичане-Джинот в община Стралджа, област Ямбол”

Приложения:

документация
Отговор на въпрос №1
ценово предложение-актуален образец
декларация за запознаване на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект
информация плащане
информация плащане
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Информация за връщане гаранцията за изпълнение
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ

 2.8.2013  Открита процедура

Корегирана документация за обществена поръчка:
„Избор на изпълнител на СМР за рехабилитация на пътища и водопровод по проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Воденичане и рехабилитация на общински пътища

Приложения:

документация
отговор на въпроси
отговор на въпроси-2
отговор на въпроси-3
информация плащане
информация плащане
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
Информация за плащане
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ДОГОВОР
АНЕКС 1
АНЕКС 2
АНЕКС 3
АНЕКС 4
АНЕКС 5
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Информация за връщане гаранцията за изпълнение
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ

 22.7.2013  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА И ВОДОПРОВОД ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С.ВОДЕНИЧАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА”

Приложения:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 3.7.2013  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Провеждане на модулно обучение на две групи от по 60 служители:
-І модул: Работа в екип и лидерски умения, решаване на конфликти;
-ІІ модул: Работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и глухонеми по проект «КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАРАНТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ» Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд ”

Приложения:

документация
Отговор на запитване – 1
Отговор на запитване -2

 18.6.2013  Открита процедура

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА”

Приложения:

документация

 30.5.2013  Открита процедура

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА – 2013 Г.”

Приложения:

документация

 8.5.2013  Публична покана

„ Дейности за информация и публичност по проект «КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАРАНТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ» Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд ”

Приложения:

документация

 10.4.2013  Публична покапа

„ Обучение,консултански услуги и супервизия по проект «Звена към ДСП в община Стралджа» , по договор № BG 051 PO 001-5.1.04-0036-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (РЧР) съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз”

Приложения:

документация

 5.4.2013  Публична покана

„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА”

Приложения:

документация

 2.4.2013  ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРЪЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ППТП)

Община Стралджа – бенефициент по Проекта за социално включване, отправя покана за изпращане на запечатани оферти от подходящи кандидати за извършване на СМР по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”. Дейностите основно включват ремонтни дейности в ЦДГ в с. Зимница и в с. Лозенец.

Приложения:

документация