Проект „Текущ ремонт на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр.Стралджа, общ.Стралджа“ 

 

На 27.04.2023 г. между Фонд “Социална закрила” към МТСП и Община Стралджа бе подписан Договор за съвместна дейност № РД04-93/27.04.2023 г. за обновяване сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр.Стралджа, община Стралджа, чрез ремонт на съществуващата материална база. Проектът е на обща стойност 49 960 лв.  с ДДС, като 44 964 лв. са от Фонд „Социална закрила” и 4 996 лв. са собствено финансово участие на община Стралджа.

Дейностите по проекта включват:

  • Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта.
  • Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител.
  • Дейност 3: Извършване на СМР;
  • Дейност 4: Информация и публичност 
  • Дейност 5: Отчитане на проекта.

С реализиране на настоящото проектно предложение, свързано с обновяване на съществуваща материална база ще се постигне по качествено и пълно обслужване на потребителите на социални услуги, ще се осигурят по добри и безопасни условията на труд за работещите в ЦСРИ град Стралджа .

Начало на проекта: 01.06.2023 г.

Край на проекта: 30.11.2023 г.