Проект ,, С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа- 2″, финансиран по ОП“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,процедура BG05M90P001-2.004 ,,Услуги за ранно детско развитие“


Дата: [01.06.2022 ] 

Документи за избор на педагог и медиатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
медиатор.rar
педагог.rar


Дата: [ 02.03.2022г.]

Снимки от периода януари- февруари 2022г.


Дата: [ 06.01.2022г.]

Снимки от реализирани дейности от периода на отчитане октомври- декември 2021г.


Дата: [ 01.12.2021г.]

На 25.11.2021г. се сключи допълнително споразумение за удължаване срока на реализация на проекта:

С ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА – 2

Версия 5.

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Наименование на процедура Услуги за ранно детско развитие .

Код на процедура BG05M9OP001-2.004 .

Срок на изпълнение, месеци- 79.

Дата на приключване 31.12.2022г.


Дата: [ 07.09.2021г.]

През месеците юли и август 2021г. се реализира Лятно училище.

Постигнати резултати:

Обхванати общо 150 потребители деца, от тях 30 нови за 2021г.

Сформиран екип от специалисти предоставящ услугата.

Закупени материали за дейността: флумастери – 6 и 24 цвята; блокчета за – рисуване, гланцови; скицници; ножички – малки, големи; книжки за оцветяване; пластмасови цифри, букви и пръчици; кегли; строители с едри части; детски топки; пластелин с дъска; картон – цветен и бял; магнитни дъски; въженца, дидактически материали, детски столчета и масички и други.

За реализиране на и подготовка на лятното училище, което се проведе през месеците -юли и август 2021г. са закупени канцеларски материали за лятното училище на, почистващи препарати и материали за лятното училище, столчета за лятното училище.

Проведен е подбор за назначаване на двама специалисти- педагог и медиатор, назначени са и осъществиха дейностите си по план.

Децата получиха необходимите знания и умения, получаваха и ежедневно закуски. Бяха водени на разходки, в музея, в парка, в библиотеката, срещаха се с различни хора, които да им послужат за пример в развитието и откриваха новости.


Дата: [ 07.06.2021г.]

Документи за избор на педагог и медиатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
медиатор.rar
педагог.rar


Дата: [ 07.08.2020г.]

През месец юли 2020г. стартира за пореден път Услугата „ Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище ”” по проект на община Стралджа „ С ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА – 2 ”, която цели чрез създаване на летни групи/училища да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. В летните училища образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. Летните училища предоставят дейности за подобряване на предучилищната подготовка, като:

1. Преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др., осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища. Децата се разделят на групи в зависимост от техните нужди;

2. Игри в съответствие с предпочитанията на децата;

3. Кратки екскурзии в или в околностите на града или селото;

4. Включване на родителите в екскурзиите като придружители;

5. Организиране и провеждане на състезания, викторини и др. в края на летните училища;

6. Ежемесечни срещи с родителите. Мотивация за равен старт на техните деца при постъпване в първи клас;

7. Включване на родителите в подготвителната работа;

8. Закупуване на книги и материали за първи клас, като стойността им се разделя с родителите. (Покриване на всички разходи за сметка на проекта е свързано с липса на интерес от страна на родителите);

9. Създаване на групи от деца от рисковите общности за преодоляване на изоставянето по отношение на придобиването на социални умения и свободното владеене на български език.

Родителите също следва да бъдат включени и информирани с цел поддържане на тяхната мотивация за записване на децата в училище.

Услугата ще се предоставя за период от 2 месеца – юли и август 2020г., в рамките на летните ваканции.


Дата: [ 2.06.2020г..]

През месец май и месец юни 2020г. екипът за предоставяне на услуги по Проекта „С отговорност и грижа за деца от 0 до 7 години от община Стралджа – 2” съгласно проектно предложение № BG05M9OP001-2.004 – 0008 от 17.09.2015г, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ Схема BG05M9OP001-2.004 „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ” в услугите „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „ Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещаване на детската градина”, „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”„Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” посетиха уязвимите групи с цел превенциия на заболявания, раздаване на информативни материали, свързани с корона вирус и подготовка за работата в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, която ще се предоставя през месеците юли и август с две групи по 15 деца и ще бъдат назначени педагог и медиатор за осъществяване на дейността.


Документи за избор на педагог и медиатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
медиатор.rar
педагог.rar


Децата –потребители на социални услуги от гр. Стралджа на ЦСРИ, ЦОП и по Проект „ С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години в община Стралджа – 2” посрещнаха дългоочакван гост- Баба Марта- предвестник на пролетта.

Под нейно ръководство децата заедно със своите ръководители по отделните услуги изработиха мартеници и картички, които ще бъдат подарени на възрастните потребители от Проект № BG05M9OP001-2.40-0099 „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в Община Стралджа и Община Болярово” и „Домашен социален патронаж”- община Стралджа.

По време на изработването на мартеничките децата пяха, рецитираха и се забавляваха, а накрая бяха изненадани с почерпка за усилията и желанието , с което твориха .

Галерия с снимки: