Проект: „Патронажна грижа + община Стралджа“ по ДБФП № BG05M9OP001-6.002-0162-C01 от 21.06.2021 г.


Дата: 11.04.2022г.


Дата: 27.01.2022г.


Дата: 7.01.2022г.


Дата: 12.11.2021г.


Дата: 07.07.2021г.

➪ Информация проект.pdf