Проект: „Грижа в дома община Стралджа“, финансиран по ДПБФП № BG05SFPR002-2.001-0052-C01 от 08.12.2022 г., по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 – Грижа в дома