ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА


Кметът на общината:

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. Внася за одобрение от общинския съвет общата численост и структурата на общинската администрация;

3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация; налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5.Организира изпълнението на общинския бюджет;

6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета в тридневен срок от издаването или подписването им;

8 .Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет.

9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина

11. Организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия и аварии;

12. Оказва съдействие на  етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

13. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

14. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и на орган по настойничество и попечителство, както и може да възлага тези функции с писмена заповед на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. Определя адресите на територията на общината, на които може да се извършва адресна регистрация;

16.Извършва адресната регистрация или определя длъжностни лица за извършване на адресната регистрация при заявяване от лицето;

17. Представлява Общината пред физически и юридически лица и пред съда.

18. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

19. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;

20. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС и Наредбата на Общински съвет Стралджа за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и другите специални нормативни актове;

21.Утвърждава длъжностното разписание на общинската администрация съобразно утвърдената от Общинския съвет обща численост и структура;

22. Осъществява правомощията си на работодател, съгласно Кодекса на труда и орган по назначаването, съгласно ЗДСл и другите подзаконови нормативни актове;

23. Прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината веднъж годишно;

24.Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

25. Упражнява правомощията на административно наказващ орган;

26. Представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетва, която съдържа основните цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очаквани резултати. Представя пред Общински съвет годишен отчет за изпълнение на програмата в срок до 31 януари;

27. Изпълнява нотариални функции по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност;

28. Отговаря за цялостната работа по искания, жалби, протести, сигнали и предложения.

29. Осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.