Информация за одобрен проект по процедура ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Стралджа и Община Болярово– Компонент 4‘‘


На 13.11.2020г. Община Община Стралджа в партньорство с и Община Болярово сключи Допълнително споразумение № 02 към договор № BG05M9OP001-2.040-0099-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 BG05M9ОP001-2.0.040 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на стойност 70 318.08 лв.

Община Стралджа и Община Болярово чрез включването си в операцията „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ надгражда модела за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора.

Целта е удължаване предоставянето на патронажна грижа на лицата от целевите групи с допълнителен период от 6 месеца, считано от 23.11.2020г. до 23.05.2021г., с което ще се отговори на нуждите на населението от предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се продължава процеса на грижа за хората с увреждания и възрастните хора, както и изграждането на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

Специфични цели:
– осигуряване на нов вид интегрирани мобилни здравно-социални услуги за дългосрочна грижа в общността в отговор на потребностите на хората от целевата група;

– осигуряване на достъп до качествен и устойчив модел за предоставяне на общински мобилни здравно-социални услуги;

– осигуряване на постоянни медико-социални грижи за хората от целевата група в домашна среда

– повишаване капацитета на местната власт при предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в общността;

– създаване на заетост за хора в трудоспособна възраст, включително психологическа подкрепа, консултиране, обучение и супервизия.

Целевата група, към която ще са насочени дейностите са:

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

– Хора с увреждания и техните семейства – това са хора с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа.

В проекта ще бъдат включени 64 лица, отговарящи на характеристиките на целевата група /за Община Стралджа – 41 потребители и за Община Болярово- 23 потребители/.

Интегрираните услуги ще стартират от 23.11.2020г. и ще се предоставят за срок от 6 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.