ОУ Христо Ботев – с. Войника

ОУ „Христо Ботев” с. Войника е основно училище с постоянен адрес: ул. „Ленин” № 48. Училището е общинско. В него се обучават ученици от І до VІІІ клас от селата Войника, Каменец, Саранско, Тамарино, Поляна, Александрово, Първенец, Правдино и Богорово. Училището е средищно и защитено. За всички пътуващи ученици и за желаещите ученици от с. Войника е осигурено занимание в полуинтернатни групи.

Началото на образователното дело в с. Войника датира от 1870 г. Сегашната сграда на училището, в която се учи и до днес е открита през 1931 г. От тогава то носи и името на великия български поет и революционер Христо Ботев. В дългата му история има период (от 1985г. до 1989 г.), когато в него са се обучавали ученици и от гимназиалните класове.

В настоящия момент в училището има 7 класни стаи, физкултурен салон и компютърен кабинет. През 2008 година е подменена цялостно дограмата, а след това поетапно са направени основни ремонти на столовата, санитарните възли и склада за отоплителни материали. Благоустроено е и дворното пространство. Има и библиотека, която е в помощ на учители и ученици.

Училищното настоятелство помага за по-доброто обезпечаване на образователната и възпитателна дейност на училището.

През 2011 г. е изграден добре оборудван здравен кабинет, а медицински работник се грижи за здравето на  учениците.

Всяка учебна година се провеждат спортни състезания, олимпиади, конкурси и чествания на бележити дати. Много често те се провеждат съвместно с читалището и се превръщат в празник за цялото село.

Обучението на учениците е поверено на квалифицирани педагогически специалисти, които полагат целодневни грижи за по-доброто усвояване на необходимите знания.