ОУ Св.Св. Кирил и Методий

ОУ Св.Св.Кирил и Методий” съществува като самостоятелно общообразователно училище от 1984 година. В училището се обучават 460 деца и ученици разпределени в 17 непрофилирани паралелки от първи до осми клас и три подготвителни предучилищ-ни групи. Към учебното заведение функционират шест полуинтернатни групи, финансирани от бюджета на училището, които осигуряват по – пълна учебна ангажира-ност на учениците и способстват за постигане целите на организацията.

Обучението и възпитанието на учениците се осэщесвява от 32 квалифицирани педагози/ учители и възпитатели/, един с І . ва професионално квалификационна степен  и четири с четвърта ПКС.

МИСИЯ

Педагогическият екип се стреми към пълна реализация на образователната политика и създаване на истински разнообразна образователна среда,осигуряваща богати възможности за придобиване на знания и умения от учениците и оптимални условия за протичане на образователния процес.Педагогическото взаимодействие е насочено към всички аспекти за формиране на индивида като личност и подготовката му като конкурентноспособен  и осъзнат гражданин на демократичното общество.

Важен аспект в дейността на училището е осъществяването на интеграционните процеси , позволяващи на децата от различен етнически произход да придобият самочуствие на граждани – неразделна част от обществото.

ВИЗИЯ

Ръководството и колективът на ОУ “ Св.Св.Кирил и Методий” работят активно за повишаване авторитета на училището като основна образователна и  социологизираща институция, развиваща се на базата на традициите и успешно реагираща на новите социално- икономически условия.

Отчитайки отговорността си за реализиране на образователната пхолитика,за качеството на подготовката и развитието на учениците,те се стремят да го превърнат в притегателен център и привлекателно място за своите ученици, в търсен и необходим партньор на родителите  при възпитанието на децата им.

ГЛАВНА ЦЕЛ

Оптимизиране на дейностите за постигане на по-висока ефективност и качество  на обучение и възпитание на учениците и пълноценно осмисляне на свободното им време.

ПОДЦЕЛИ:

 

 1. Демократизация и хуманизация на УВП и управленската дейност в училището.
 2. Прибиране , задържане и мотивация на учениците от ромски произход, подлежащи на задълължително обучение и изграждане ефективна система за взаимодействие със социокултурната среда.
 3. Пълноценна интеграция и социализация на учениците от малцинствен произход.
 4. Внедряване и използване на иновационни модели,широк кръг методи и форми на педагогическа дейност за повишаване качеството и ефективността на УВП.
 5. Кадрово осигуряване и повишаване квалификацията на учителите чрез различни форми на квалификационна дейност.

Прилагайки държавната образователна политика в училището се работи и за повишаване гражданското образование и социализация на учениците чрез реализацията на редица проекти и програми:

 • По ОП”Развитие на човешките ресурси”Да направим училището привлекателно за младите хора”-Успех”
 • По ОП”Развитие на човешките ресурси”-Нов шанс за успех”
 • По   НП”С грижа за всеки ученик”Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” две групи от 10 деца на шест години
 • По  ДФ”Земеделие „ Училищен плод”
 • НП”Оптимизация на училищната мрежа „Модул”Оптимизиране на вътрешната структура на училищата „
 • „Подари дръвче, засади гора”, Засаждане на дървета и оформяне на дървесен пояс в двора на училището от добоволци и ученици от училището.

За осмисляне на свободното време на децата и учениците и превръщане на училището в предпочитано от  тях място ,където освен обучение им се предлагат възможности за изява и развитие способностите на детската личност, в училището функционират две форми на СИП „Фолклор на етносите” в начален и прогимназиален етап, а вследобедните часове в рамките на “Занимания по интереси “ са създадени групи по интереси в рамките на които на учениците е предоставена възможност да удовлетворяват творческите си потребности.

Вече десета тодина в учебното заведение се  работи по специално разработена програма за прибиране, задържане и социална интеграция на учениците – “Превръщане на училището в притегателен център чрез системата от празници в годишния фолклорен календар”,която дава доказани положителни резултати.

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Стралджа раполага с много добра материална база осигуряваща оптимална учебна среда за учениците и работни условиая за служителите:

 • 21 модерно оборудвани учебни стаи ,
 • Компютърна зала с 10 работни места и осигурена интернет връзка във всички точки на училищната зала
 • Библиотека
 • Медицински кабинет
 • Напълно реновиран и оборудван физкултурен салон
 • Многофункционална спортна площадка