Общински наредби

 Документ

Дата

Изтегли документа

Наредба 1
Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Стралджа, както и опазването на общинските имоти.

15.10.2021 г.

Наредба 2
С тази наредба се определя редът за придобиването на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Община Стралджа, и правомощията на кмета на общината, Общинския съвет, кметовете на кметства и кметските наместници съгласно разпоредбите на чл.8, ал.2 от ЗОС.

11.04.2024г.

Наредба 3
С тази Наредба се урежда редът за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на търговски дружества.

7.1.2013 г.

Наредба 4
С тази наредба се определят условията и редът за насърчаване на инвестициите с общинско значение за община Стралджа, издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) и на Правилника за прилагането му(ППЗНИ).

26.6.2014 г.

Наредба 5
С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Стралджа.

10.05.2023г.

Наредба 6
Тази Наредба урежда реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи в общински, държавни и частни терени, за осъществяване на търговски и други обслужващи дейности. С Наредбата се регламентират и вида, предназначението и изискванията към оформлението и поставянето на тези съоръжения и елементи.

2.11.2017 г.

Наредба 7
С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.

20.4.2017 г.

Наредба 8
Тази Наредба урежда екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Стралджа с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.

9.10.2020г.

Наредба 9
Наредба 9 урежда отношенията от местно значение, свързани с: 1. Вида, съдържанието, начина за ползване и реда за полагане на символите на Община Стралджа. 2. Статут за знамето на Община Стралджа. 3. Статут за удостояване със званието „Почетен гражданин“ на град Стралджа. 4. Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството,културата, здравеопазването и други сфери на обществения живот на Община Стралджа. 5. Статут за награждаване на талантливи деца и ученици от Община Стралджа. 6. Статут за организиране и провеждане Деня на град Стралджа – 8 ноември, Денят на неговия покровител Свети Архангел Михаил. 7. Статут за награждаване със Значка на Община “СТРАЛДЖА”.

15.10.2021 г.

Наредба 10
Настоящата наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд.

13.11.2020г.

Наредба 11
С тази Наредба се определят условията и реда, управлението, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на община Стралджа.

7.1.2013 г.

Наредба 12
С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Стралджа

1.01.2021 г.

Наредба 13
Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Стралджа.

29.10.2018 г.

Наредба 14
С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Стралджа

7.1.2013 г.

Наредба 15
С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на Зелената система на Община Стралджа

12.06.2019 г.

Наредба 16
Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обсъждане от местната общност / наричано по-долу обществено обсъждане/ на проекти, за финансирането на които предстои община Стралджа да поеми дългосрочен дълг.

7.1.2013 г.

Наредба 17
Наредбата урежда специфичните правила свързани с организацията на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на Община Стралджа.

13.01.2021г.

Наредба 18
С наредбата се уреждат условията и реда за стопанисване, управление, възпроизводство, ползване и опазване на общинските горски територии.

1.07.2019 г.

Наредба 19
Наредба № 19 определя таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд.

3.4.2014 г.

Наредба 20
Тази наредба урежда опазването на селскостопанското имущество от повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания.

27.6.2016 г.

Наредба 21
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на община Стралджа

12.07.2023г.

Наредба 22
С тази наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини (наричан по – нататък“регистъра), редът за вписване и поддържане, както и достъпът до информация в него.

5.12.2016 г.

Наредба 23
Настоящата наредба урежда условията и реда за отпускане на стипендии на студенти, граждани на Община Стралджа.

9.04.2018 г.