Община Стралджа

Община Стралджа се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на област с административен център град Ямбол. Територията на общината заема площ от 676.3 кв. км и съставлява 20.2% от територията на областта. Най-северните части на общината граничат с полите на Стара планина, а най-южните опират до склоновете на Бакаджиците, както и до северозападните разклонения на Странджа планина. На север граничи с община Котел, на изток – с община Карнобат и община Средец, на юг – с община Болярово и община Елхово, на запад – с община Тунджа и община Сливен.

Община Стралджа включва 22 населени места, в това число един град и 21 села. Общият брой на населението при официалното преброяване през м. март 2001 г. е 15 409 души (в края на 2001 год. – 15 553 души) или гъстотата на населението е 23.5 жители на кв. км. Административен, индустриален и културен център е град Стралджа (обявен за град през 1968 година). 40% от населението на общината е концентрирано в общинския център (6 226 жители в края на 2001 год). По-големите села в общината са: с. Зимница – 2 011 жители, с. Войника – 645 жители, с. Лозенец – 645 жители, с. Каменец – 594 жители. Най-малкото село е с. Леярово – 75 жители (данните са от края на 2002 г.).

Икономическият профил на общината се характеризира с развито земеделие и свързаната с него преработвателна промишленост. Структуроопределящи отрасли са селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, керамичната промишленост, дърбообработващата и мебелната промишленост, търговията и услугите.

В социален аспект общината има сравнително добре развити мрежи от образователни и здравни заведения, с известни затруднения в по-малките и периферни селища. Има добри традиции в културата и спорта, но поради финансови затруднения те не намират подобаващото им се място в общия социално-икономически облик на общината. Сериозни проблеми има по отношение на безработицата, която е една от най-високите в областта и страната (33.74%). На територията на общината има значително ромско малцинство, което до голяма степен оказва влияние със своите характеристики на общите социални параметри на общината. В демографско отношение като цяло се забелязват негативни тенденции на застаряване на населението, обезлюдяване на територии, спад в раждаемостта и увеличаване на смъртността, емиграция.

Техническата инфраструктура е добре развита по отношение на електроснабдяването и съобщенията. Проблеми има с водоснабдяването на отделни селища, сериозен недостатък е липсата на канализация в почти всички населени места. Междуселищната пътна инфраструктура е изградена, но част от пътищата са силно амортизирани и се нуждаят от рехабилитация и ремонти.

Общината е със сравнително добри параметри на околната среда. Разполага с екологично чисти територии, които предлагат отлични възможности за екологично земеделие и производства. Има богата флора и фауна и интересни природни забележителности, сред които минерални извори и защитена местност “Блатото”.

Градът и общината са богати на културни и фолклорни прояви. Има и редица археологически, исторически и културни паметници.

Стралджа е древно тракийско и средновековно селище. Районът е бил арена на военни походи и сражения между Прабългарската държава и Византия. През територията на обината преминава уникално погранично съоръжение (окоп) – “Еркесията”. Стралджа е център на комитет за съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 год.