Новини по проекти

Дата: 21.09.2023г.

Дата: 25.05.2021г.


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2014 – 2020г. BG06RDNP001 – 8.004

Подмярка 8.3 „ПРЕДОВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ“

Мярка 8 „ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ПОДОБРЯВАНЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА НА ГОРИТЕ“

ПРОЕКТ: „ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА“

ДБФП № BG06RDNP001 – 8.004 – 0008 – C01 от 30.09.2020г.

Обща стойност на проекта: 2 017 975,49 лева

Начална дата: 30.09.2020г.
Крайна дата: 15.09.2023г.

Дата: 8.01.2021


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СТРАЛДЖА, ОБЩИНА СТРАЛДЖА“

ДБФП № BG06RDNP001 – 19.088 – 0001 – C01 от 21.12.2020г.

Обща стойност на проекта: 329 045,86лева
Начална дата: 21.12.2020г.
Крайна дата: 30.06.2023г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

Дата: 11.08.2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА“

ДБФП № BG06RDNP001 – 19.088 – 0002 – C01 от 03.08.2020г.

Обща стойност на проекта: 255 726,57лева
Начална дата: 03.08.2020г.
Крайна дата: 30.06.2023г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

Дата: 10.1.2020


 
 
 

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА/КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
И
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.072-0001-C01 от 31.10.2019г. по проект „Подобряване живота и социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на община Стралджа“, по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ по процедура BG05M9OP001-2.072 „МИГ СТРАЛДЖА 2016г.“, мярка 2.1 „Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“,

ВИ КАНИМ

НА РАБОТНА СРЕЩА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.01.2020Г., (ПЕТЪК) ОТ 13,00 ЧАСА В ЗАЛА №3 НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА, АДРЕС: УЛ. “ХЕМУС” №12 , ГР. СТРАЛДЖА.

Проектът “Подобряване живота и социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на община Стралджа” има за цел постигане на по-висока степен на социално включване на маргинализираните общности на територията на община Стралджа и подобряване качеството им на живот.

РАБОТНАТА СРЕЩА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване с основните цели и дейности по проекта.
2. Идентифициране на потенциалните представители на целевите групи, които биха могли да бъдат включени в проекта.
3. Дейности по активиране на икономически неактивни лица.

С УВАЖЕНИЕ,

РОСКА СТОЙКОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

Настоящият документ е изготвен във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.072-0001-C01 по процедура „МИГ- Стралджа-2016г”- „Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020г. чрез подхода ВОМР

 

 

Дата: 3.1.2020


 
 
 

ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ ЖИВОТА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА“

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.072-0001-C01 от 31.10.2019г. по проект „Подобряване живота и социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на община Стралджа“

Програма: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ по процедура BG05M9OP001-2.072 „МИГ СТРАЛДЖА 2016г.“, мярка 2.1 „Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Основна цел: Постигане на по-висока степен на социално включване на маргинализираните общности на територията на община Стралджа и подобряване качеството им на живот. Целите на проекта кореспондират с целите на процедура BG05M9OP001-2.072 “МИГ – СТРАЛДЖА 2016г.- Интегрирани услуги за социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, както и на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 като цяло и в частност с Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

Обща стойност: 293 188,62 лв. – безвъзмездна финансова помощ

Целеви групи: Представители на целевите групи, които ще обхване проектът, ще бъдат жители от населените места на територията на община Стралджа, включващи 41 броя лица от ромски произход и 5 броя други хора в неравностойно положение.

Дейности по проекта:

1. АКТИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ ЛИЦА
2. ПРОВЕЖДАНЕ НА МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦАТА ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ .
3. ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ЛИЦАТА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, ОТНОСНО СОЦИАЛНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ИМ ПРАВА.
4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ ПО ПЪРВА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН .
5. ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАЕТОСТ.

Срок за изпълнение: 20 месеца

Настоящият документ е изготвен във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.072-0001-C01 по процедура „МИГ- Стралджа-2016г”- „Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020г. чрез подхода ВОМР

 

 

Дата: 18.07.2019 

ПРОЕКТ: “ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ГР.СТРАЛДЖА –

СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ ЗА НАСТОЯЩИТЕ

И БЪДЕЩИ ПОКОЛЕНИЯ”

Проект: “Петдесет години гр.Стралджа – съхраняване на традициите за настоящите и бъдещи поколения” се финансира  по Договор за съвместна дейност № РД04-47/25.06.2019 г., сключен между Фонд „Социална закрила” и Община Стралджа.

Общата стойност на проекта е 8 000 лв., от които от фонда 7 200 лв. и съфинансиране  в размер на 800 лв. от Община Стралджа.

            Проекта включва организиране и провеждане на мероприятия за жители на общината в неравностойно социално положение, поради инвалидизиране и/или други причини и обстоятелства, без оглед на възраст, пол и етнос, посветени на празника на гр.Стралджа–50 г. Стралджа град.

Дейности, които ще се реализират са следните:

 • Дейност 1 – Сформиране на екип за управление на проекта;
 • Дейност 2 – Извършване на подготвителни дейности, пряко свързани с реализацията на мероприятията;
 • Дейност 3 – Обособяване на работни арт ателиета;
 • Дейност 4 -Изготвяне на изложбен кът на тема: „Времена и хора – живите традициите на Стралджа” ;
 • Дейност 5 – Организиране  и провеждане на еднодневно пътуване до Етнографски музей гр.Созопол ;
 • Дейност 6 -Участие на целевите групи в празника на Деня на града;
 • Дейност 7 -Осигуряване на информация и публичност по проекта;
 • Дейност 8 – Отчитане на проекта.

Проект: “Петдесет години гр. Стралджа – съхраняване на традициите за настоящите и бъдещи поколения” по Договор за финансиране № РД04-47/25.06.2019 г., сключен между Общ.Стралджа и Фонд „Социална закрила”

 

 

Дата: 11.06.2019

 

 

 

 

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА И ОБЩИНА БОЛЯРОВО”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.40-0099 – С01 от 23.05.2019 г. по проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в Община Стралджа и Община Болярово”

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура BG05M9OP001-2.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

Основна цел на проекта: Да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Стралджа и община Болярово чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Обща стойност: 195 136,16 лв., от които 165 865,74 лв. финансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 29 270,42 лв. национално съфинансиране.

Целеви групи: Проектното предложение е насочено към възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства, като броят на лицата, включени в проекта, е 64 бр. потребители, както следва:

– 41 лица на територията на Община Стралджа
– 23 лица на територията на Община Болярово

Дейности по проекта

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на територията на община Стралджа и община Болярово;
2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
3. Оптимизиране на качеството на предоставяните патронажни грижи чрез повишаване и поддържане на компетентността на персонала и изграждане на модел за обективно и емоционално устойчиво професионално поведение;
4. Техническо и материално обезпечаване на предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги;
5. Осигуряване на подходящи помещения, необходими за предоставянето, управлението и координирането на патронажните грижи, посредством осъществяване на строително-ремонтни дейности

Срок за изпълнение: 18 месеца


Община Стралджа-Бенефициент                                         Община Болярово-Партньор

 

Проект рег.№ BG05M9OP001-2.040-0099 „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община
Стралджа и община Болярово”, по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.

  

Дата: 21.05.2019

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

 

 

 

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” – ГР.СТРАЛДЖА

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0027-C01 от 08.05.2019 г.

Общата цел на проекта е подобряване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество за живот и развитие на интелектуалното ниво и физическо възпитание на местното подрастващо население.

Обща стойност на проекта: 975 061,13 лв. без ДДС или 1 170 073,36 лв. с ДДС.

Срок за изпълнение: 36 месеца

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

 

Дата: 21.05.2019


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

 

 

ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНО СПОРТНО ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ И ХАНДБАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.СТРАЛДЖА“

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0085-C01 от 08.05.2019 г.

С реализирането на проекта ще бъде изградено комбинирано спортно игрище за футбол и хандбал на територията на гр.Стралджа.

Обща стойност на проекта: 97 780 лв. без ДДС или 117 336 лв. с ДДС.

Срок за изпълнение: 36 месеца

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

 

Дата: 4.07.2018

 

 

 

 

ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ЗИМНИЦА“

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 28/07/2/0/00299 от 29.06.2018г.
С изпълнението на проекта ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на цялата водопроводна мрежа в с. Зимница, чрез което ще се подобри водоснабдяването на населеното място и ще се намалят загубите на питейна вода. Ще бъде изпълнен и основен ремонт на десет улици в селището.
Реконструирани и рехабилитирани 34,041 км. водопроводна мрежа и основно ремонтирани 37 390 кв. метра улици.

Обща стойност на проекта: 5 863 520 лв. без ДДС или 7 036 224 лв. с ДДС.

Срок за изпълнение: 36 месеца

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

 

Дата: 07.12.2017

 

 

 

 

ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА“

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 28/07/2/0/00429 от 07.12.2017г.

С изпълнението на проекта ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на седем улици в различни населени места в общината. Четири от тях – ул. “Никола Петков“, ул. “Стара планина“, ул. “Иван Вазов“ и ул. “Марица“, са в общинския център. В обхвата на проекта са и ул. “Васил Коларов“ в с. Лозенец, ул. “9-ти септември“ в с. Войника и ул. „Г. С. Раковски“ в с. Каменец.
Реконструирани и рехабилитирани 22 300 кв. метра улици и 1 410 кв. метра тротоари.
Обща стойност на проекта: 1 865 615 лв. без ДДС или 2 238 738 лв. с ДДС.
Срок за изпълнение: 36 месеца

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

Дата: 30.11.2017 

 

ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА“

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с договор за предоставяне на безвъзмездна помощ;№ 28/07/2/0/00453 от 22.11.2017г.

С изпълнението на проекта ще бъде извършена рехабилитация на следните пътни отсечки:

 • Път JAM2057 /III-707 Воденичане – Палаузово/ – Иречеково от км 0+007,71 до км 4+307,80
 • Път JAM1052 /І-7, Петолъчката – Ямбол/ – Зимница – Чарда – Джинот- /JАМ2058/ от км 0+040.00 до км 4+154.00
 • Път JAM2060 /JАМ1059, Стралджа – Атолово/ – Маленово от км 0+000.00 до км 4+640

Обща дължина на рехабилитираните пътни участъци – 13 км.
Обща стойност на проекта: 5 858 836 лв. без ДДС. Или 7 030 603 лв. с ДДС.
Срок за изпълнение: 36 месеца

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

 31.1.2017 И Н Ф О Р М А Ц И Я
Проект: СТРАЛДЖА И СУЛОГЛУ – ПЪТУВАНЕ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Изпълнението на Съвместна програмна стратегия за опазване на биологичното разнообразие на територията на Община Стралджа, РБългария и Община Сулоглу, РТурция

Приложения:

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 23.11.2016  Work Meeting
Проект: Проект: “Оползотворяване на местни потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол

A working meeting was held on 23.11.2016 in the administrative building of Straldzha municipality. The meeting was under project № BG04-02-03-016-009 “Utilization of local potential of hydrothermal energy in the heating systems of schools and kindergartens in the town of Straldzha, Yambol Disctrict”. The meeting was attended by the mayor of Straldzha municipality, the project team members and representatives of the contractors for construction, construction supervision and project design. The aim of the meeting was the issue of Certificate Form 11 to start the suspended construction works, as well as preparation and verification of all certificates necessary for the completion of the construction works in compliance with the Spatial Development Act. The planned additional construction works will be implemented within the period of the contract. Certificate Form 15 for the acceptance of the building project by the Contracting Authority – Straldzha municipality will be issued until 30.11.2016. The 72-hour testing of the systems and the documents for the State acceptance committee will be done as well.

 23.11.2016  Работна среща
Проект: Проект: “Оползотворяване на местни потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол

На 23.11.2016 г. се проведе работна среща по проект:“Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол“ № BG04-02-03-016-009 в сградата на Община Стралджа. На срещата присъстваха Кмета на Община Стралджа, екипа по проекта, представител от фирмата изпълнител на СМР, строителния надзор и проектанта. Тема на срещата беше изготвяне на Акт Образец 11 за пускане на спрените строителни работи, както и подготовка и проверка на всички необходими актове, съгласно ЗУТ за приключване изпълнението на СМР по проекта. Предвидените допълнителни работи ще бъдат изпълнени в срока по договора. До 30 ноември ще бъде изготвен Акт Образец 15 за приемане на обекта от Възложителя – Община Стралджа, а също така ще се проведат и 72 – часовите проби на инсталациите и изготвят документи за Държавна приемателна комисия.

 11.7.2016  A joint seminar
Проект: Проект: “Оползотворяване на местни потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол

The project activity “Joint seminar between the partners from Bulgaria and Norway and a visit to active analogous installations in Bulgaria” was carried out in Sapareva Banya from 23.06.2016 to 25.06.2016 within the implementation of project “Utilisation of local potential of hydro-thermal energy for the heating installations of schools and kindergartens in Straldzha, Yambol District”.

The discussed topics were Energy in Norway, Renewable Energy in Norway, Local energy planning and practices in Norway, Presenting the experience of Straldzha municipality in the execution of partnership projects under European and other programmes and Presenting the experience of Straldzha municipality in applying the main measures for energy, efficiency and RES. The lectures were presented by representatives of the partner INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY RESEARCH АS and by members of the project management team from Straldzha municipality. The participants of the seminar visited active installations for the utilization of hydro-thermal energy in some of the public buildings of Sapareva Banya municipality – a kindergarten and a community centre.

As a result, the participants from the municipal administration of Straldzha became familiar with the practices and innovations in the sphere of energy efficiency and renewable energy sources in Bulgaria and Norway. The created atmosphere was that of friendship and mutual cooperation between Straldzha municipality, the municipality of Sapareva Banya and the NGO from Norway.

 11.7.2016  СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР
Проект: Проект: “Оползотворяване на местни потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол

По проект: ”Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр. Стралджа, област Ямбол беше изпълнена дейност „Съвместен семинар на партньорите от България и Норвегия и посещение на действащи аналогични инсталации в България” в периода от 23.06.2016 – 25.06.2016 г. в гр.Сапарева баня. Представените и дискутирани теми на семинара бяха в следните области: „Иновациите за използване на възобновяеми енергийни източници в световен мащаб”, „Местно енергийно планиране и практики в Норвегия”, „Представяне опита на Община Стралджа в осъществяване на партньорски проекти по европейски и други програми” и „Представяне опита на Община Стралджа по прилагане на основните мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници; Лекциите бяха презентирани от представители на партньора INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY RESEARCH АS и от екипа за управление от Община Стралджа. Участниците в семинара посетиха на място действащи инсталации за оползотворяване на хидротермална енергия в сгради, собственост на община Сапарева баня – детска градина и читалище.

В резултат служителите от общинска администрация Стралджа се запознаха с практиките и иновациите в областта на енергийната ефективност и ВЕИ в Норвегия и България. Създаде се атмосфера на приятелство и взаимоизгодно сътрудничество между Община Стралджа и Община Сапарева баня, както и неправителствената организация от Норвегия.

 14.3.2016  Текущо изпълнение на дейностите по проекта
Проект: Проект: “Оползотворяване на местни потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол

Кметът на Община Стралджа в качеството си на Възложител, обяви за всички заинтересовани лица открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство с предмет:„ Изграждане и монтаж на инсталации за използване на хидротермална енергия” по проект:”Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр. Стралджа, област Ямбол. Срокът за получаване на оферти е 16.00 ч. на 11.04.2016 г. Отварянето на офертите ще се извърши от 11.00 ч. на 12.04.2016 г.

Към настоящия момент по проекта са сключени и договори с избраните изпълнители за изпълнение на Дейност „Независим строителен надзор” и Дейност „Преводачески услуги”, съгласно одобрения проект.

 14.3.2016  Current implementation of project activities
Проект: Проект: “Оползотворяване на местни потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол

The mayor of Straldzha municipality as a Contracting Authority has announced an open procedure in compliance with the Project Procurement Act for the choice of contractor of a public procurement for construction: “Construction and installation of systems using hydrothermal energy” under the project “Utilization of the local potential of hydrothermal energy in heating installations for schools and kindergartens in the town of Straldzha, Yambol District”.The deadline for receiving offers is 16.00hon 11.04.2016. The opening of the offers will take place at 11:00h on 12.04.2016.

Until the present, contracts were signed with the chosen contractors for the following activities: “Independent construction supervision” and “Translation services” in compliance with the approved project.

 14.3.2016  For effective heating
Проект: Проект: “Оползотворяване на местни потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол

Reduction of the CO2 emissions in the atmosphere is the aim of Straldzha municipality’s new project – “Utilisation of the local potential of hydrothermal energy in heating installations for schools and kindergartens in the town of Straldzha”.

With the BG04 Energy Efficiency and Renewable Energy Program as a part of the FinancialMechanism of theEuropeanEconomicArea (EEAFM) and the Memorandum of understanding signed between the Republic of Bulgariaand the Kingdom of Norway, Iceland and the Principality of Liechtenstein, the Programe operator of the project is the Ministry of Energy. As a leading partner Straldzha municipality will implement the project activities within a period of nine months. The grant financing is 772 109, 23 BGN. The project is expected to provide sustainable and integrated local development increasing the attractiveness of the region by improving the conditions in the educational institutions and by providing a modern, profitable and effective educational infrastructure.

 29.10.2015  За ефективно отопление
Проект: Проект: “Оползотворяване на местни потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол

Намаляване на изхвърляните в атмосферата емисии от въглероден двуокис цели изпълнението на новия проект на община Стралджа: „Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа”. С финансираща Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и подписан Меморандум за разбирателство между РБългария , Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн, проектът е с програмен оператор Министерство на енергетиката. Като водещ партньор община Стралджа ще изпълнява дейностите в рамките на 9 месеца. Безвъзмездната финансова помощ е 772 109,23 лв. Очакванията са той да осигури устойчиво, интегрирано местно развитие и повишаване привлекателността на региона чрез подобряване условията в учебните и детски заведения и осигуряване на модерна, рентабилна и ефективна образователна инфраструктура.

 14.7.2015  Завършен проект
Проект: Надграждащо обучение – Община Стралджа

На 13 юли 2015 г. се състоя заключителната пресконференция по проект „Надграждащо обучение- Община Стралджа” – петият поред проект по Оперативна програма ”Административен капацитет”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, който общината изпълнява. Проектът е по приоритетна ос „Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Общата цел е придобиване на нови компетенции и осигуряване качествено и адекватно обслужване на гражданите чрез надграждащи обучения. Проектът надгражда проектите „Компетентна администрация-гарант за добро управление” и „Експерт=квалифициран служител”.
От представената презентация на ръководителя, г-жа Атанаска Христова , стана ясно, че всички дейности по проекта са изпълнени и проектът приключва преди изтичането на крайният срок по Договора за безвъзмездна финансова помощ.
По дейност 1. Управление на проекта са проведени 31 заседания на екипа, процедури за избор на изпълнители на отделните дейности, управлявани са договорите с изпълнителите, подготвяни са в срок необходимите доклади и финансови отчети.
По дейност 2: ”Обучения в Институт по публична администрация” са проведени 6 обучения в които са участвали 19 служители от структурните звена на Общината. Всички служители са завършили курсовете успешно и са получили сертификати.
По дейности 3 ”Надграждащо обучение по ключови компетентности” са проведени 2 обучения по 3 модула. Обучени са 300 служители. Те успешно са преминали тестовете за проверка на придобитите знания и умения и са получили сертификати. Приети са отчетите на изпълнителя.
С провеждането на пресконференцията приключи и дейност 4: ”Дейности за информация и публичност”. Изработени са информационни материали, разработена е подстраница на проекта в страницата на общината (благодарение на която четете настоящата публикация), проектът е визуализиран с транспарант и табела.
Предстои изготвянето на Окончателен технически доклад, Финансов отчет и Искане за плащане.

 19.6.2015  Завършена дейност 3-Надграждащо обучение
Проект: Надграждащо обучение – Община Стралджа

Изцяло завършена, в срок и без отклонения е дейност 3 –„Надграждащо обучение по ключови компетентности” по проект „Надграждащо обучение-Община Стралджа”, който администрацията реализира с финансовата подкрепа на ОП”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
В рамките на тази дейност бяха проведени две обучения по 3 модула:

Модул 1 „Лична ефективност“ – по него са обучени 100служителя.
Целта на това обучение бе да доведе до придобиване на повече умения за наблюдение и анализ на личната ефективност; повишена осъзнатост към причините, които спомагат ефективността/неефективността при управление на времето; развитие на умения за поставяне на ясни цели и изграждане на план за действие за тяхното постигане; придобиване на познания и умения за приоритизиране на задачите и целите; обогатени познания и опит с инструменти за ефективно планиране.
Модул 2 „ Управление на промяната, времето и стреса” – по този модул са обучени 100 служителя. Целта на обучението бе да се прави разлика между спешност и важност; да се поставят приоритети; да се разработва гъвкав график; да се работи с хората ефективно, а не срещу тях; да се организира правилно времето за подобряване ефективността на работата; да се подобри продуктивността на труда и да се постигат желаните резултати; да се усвоят техники за упражняване на по-голям контрол върху времето;
Модул 3 „ Мултикултурна комуникация, толерантност и антидискриминация”. В това обучение бяха включени 100 служители. В рамките на модула служителите ще надградиха получените в предходно обучение знания и умения за работа със специфични групи граждани, като допълниха познания за работа с малцинствени и уязвими групи, както и различните култури.

Модул 1 и 2 бяха обединени в едно обучение с продължителност три дни. Във второто обучение беше включен модул три.

Обучението в 3-те модула допринася за изпълнението на СЦ1: 1. „Повишаване мотивацията и надграждане на придобити ключови компетентности от общинските служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията” и СЦ2: ”Повишаване професионалните знания и умения на общинските служители в община Стралджа”. Проведените обучения развиват меките умения на служителите и повишават мотивацията им за работа в мултикултурна среда, допринасят пряко и за изпълнението на общата цел на проекта. Обученията осигуриха възможност за служителите в общинската администрация да се обучават съобразно техните компетенции и нужди от обучение, с което подпомогна тяхната професионална и личностна квалификация.

Заложените индикатори са Постигнати изцяло:
– Обучени 300 служители на общинската администрация;
– 300 служители получиха сертификат;
– Проведени д обучения по 3 модула;

 8.6.2015  Провежда се обучение по модул 3
Проект: Надграждащо обучение – Община Стралджа

Кметове и км.наместници, специалисти от общинска администрация при община Стралджа взеха участие в първата част на обучението по модул 3 „Мултикултурна комуникация, толерантност и антидискриминация“ по проект „Надграждащо обучение –Община Стралджа“, който Общината реализира с финансовата подкрепа на ОП”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Интересните и много полезни лекции на лекторите Светла Димова и Екатерина Игнатова от Екорис ЕООД не само привлякоха вниманието на участниците в обучението, но и предизвикаха дискусии.
Последвалите практически занятия затвърдиха познанията. Кметът на общината Митко Андонов лично се убеди в много добрата организация на обучението по модул 3 на проекта, поднесе благодарности към лекторите и екипа с пожелание натрупаните знания да рефлектират в една още по- добра работа с гражданите и справяне с всички проблеми по обслужването, което трябва да мери ръст с европейското – без предразсъдъци, с толерантност и уважение към всеки човек.
В модул 3 ще бъдат обучени още 50 служители, общо за модула 100 служители. В рамките на модула служителите надграждат получените в предходно обучение знания и умения за работа със специфични групи граждани, като те ще бъдат допълни с познания за работа с малцинствени и уязвими групи, както и различните култури. Модулът е фокусиран върху основни положения на толерантността и мултикултурната комуникация, за да се избегнат ситуации на дискриминация.
Решението служителите да се обучават последователно е продиктувано от желанието на общинското ръководство отсъствието на служителите за участие да не попречи на обслужването на гражданите и фирмите.

 17.4.2015  Завършена дейност „Обучение в ИПА“
Проект: Надграждащо обучение – Община Стралджа

Изцяло завършена, в срок и без отклонения е дейност 2 –Обучения в ИПА по проекта „Надграждащо обучение-Община Стралджа, „който администрацията реализира с финансовата подкрепа на ОП”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
В рамките на тази дейност са проведени шест обучения по каталога на ИПА за 2014 година.

1. Прилагане на комплексно административно обслужване – ПП-3. В обучението участваха 7 служители от общинска администрация Стралджа. Обучението бе с продължителност 3 дни и се проведе в Института по публична администрация.
2. Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация (CAF)-прилагане на европейския опит и практика в България. – УА-9 В обучението взеха участие двама служители от общинска администрация Стралджа. Обучението бе с продължителност 2 дни и половина.
3. Прилагане на ГПК (за неюристи) – ПП-7.2 В обучението се включиха 2 служители, като продължителността му беше 1 ден и половина.
4. ВФК – ефективност на системите за финансово управление и контрол ЕБ-4. В обучението участваха 2 служители. Обучението бе с продължителност 1 ден и половина.
5. Прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси ОПА-3. В обучението участие взеха двама служители за два дни.
6. Добро управление на общината ДУО-1 . Обучени са 4 служители от общинската администрация за период от два дни.

Необходимостта от тези обучения е предизвикана от намеренията на община Стралджа в краткосрочен план да модернизира своята администрация и работата на общинските служители. Целта на обученията, проведени в Института по публична администрация е да усъвършенства придобитите вече знания на служителите в съответните области на работа, както и да създаде нови такива, което ще доведе до по-добро обслужване на гражданите от общинската администрация, по-добре устроена работна среда и познания върху нормативната уредба, с която работят ежедневно служителите.

Заложените индикатори са Постигнати изцяло:
– Проведени са шест обучения в ИПА;
– Обучени са 19 служителя от общинска администрация Стралджа;
– Получени са 19 сертификата за успешно завършени курсове;

 14.4.2015  МТД
Проект: Надграждащо обучение – Община Стралджа

Междинен технически доклад за периода 01.01.2015 г – 31.03.2015 година е подготви и изпрати в срок екипът по проекта „Надграждащо обучение-Община Стралджа, „който администрацията реализира с финансовата подкрепа на ОП”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Докладът е придружен с Финансов отчет и Искане за пращане за завършените към 31.03.2015 г. дейности.
Според ръководителя, Атанаска Христова-секретар на общината, и експерта „Вътрешен мониторинг и оценка” Валентина Вълкова-Иванова, проектът се реализира без отклонения от времевия график и Плана за мониторинг.
Реализират се следните дейности по проекта:
– Дейност 1– Организация и управление на проекта.
– Дейност 2 – На финала е дейност 2 „Обучение на служители в Институт по публична администрация”. В началото на м.април се проведе и последното обучение „Прилагане на Закона за предотвратяване на конфликт на интереси” в което участаха двама служители.
– Дейност 3 – Надграждащо обучение – Проведено е първото от планираните две обучения по модулите: „Управление на промяната, времето и стреса” и 1. Модул „Лична ефективност“. По всеки от модулите са обучени по 100 служителя.
Подбраните теми за обучение са съобразно нуждите и основната идея на проекта : да надгради вече придобитите знания и умения по предходните проекти по ОПАК. По Дейност 4 се изпълняват дейностите по публичност и информация на проекта.

 23.3.2015  НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Проект: Надграждащо обучение – Община Стралджа

В изпълнение на проект„Надграждащо обучение- Община Стралджа”- пети поред по ОП”Административен капацитет”,осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ, служителите от общинска администрация участваха в тридневно обучение в Поморие. Проектът, който е по приоритетна ос „Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация” има за цел придобиване на нови компетенции и осигуряване качествено и адекватно обслужване на гражданите чрез надграждащи обучения.
На старта на обучението кметът на общината Митко Андонов поздрави участниците, припомни целите и задачите на проекта и изрази всеобщото желание след обучението административното обслужване в общината да навлезе в един нов етап, гражданите да усетят още по-сериозно внимание и европейско обслужване, а служителите да надградят личните си компетенции, да са по-ефективни и по-успешно да се справят със стреса. Г-н Андонов откри обучението заедно с Атанаска Христова – секретар на общината и ръководител на проекта. Г-жа Христова изрази увереност, че служителите- представители на целевата група ще участват активно и обучението ще премине успешно. Разпределени в четири групи участниците получиха пакет материали и под ръководството на компетентни лектори бяха увлечени в лекционни и практически занятия.
Проф. Милен Балтов много интересно представи темата „Управление на промяната, времето и стреса”, ангажира вниманието на курсистите за феноменът „време” и неговата стойност, насочи последвалият диалог към целите, приоритетите и планирането както и за това какво трябва да се определя като спешно в работата на служителите.
Личната ефективност, доброто ефективно планиране на работното време днес вече не са само понятия, а конкретни познания на административните служители. Всеки от следва да е наясно с подходите, методите и техниките за справяне със стреса. Въоръжени с тези умения административните служители биха могли да управляват емоциите си, което превръща натоварения с напрежение работен ден в далеч по-поносим и приятен. За това допринесе лектор Марина Дичева, а Светла Динева занима аудиторията с темите „Що е това ефективност и ефикасност, мотивация и удовлетвореност”.
В хода на работата разговорите преминаваха от модел на Левин, принцип на Парето и прозорецът на Айзенхауер до иерархия на потребностите по Маслоу и двуфакторната теория на Херцберг за мотивацията.
Като доказателство за добре усвоена теория участниците с огромно желание приеха предизвикателството за изграждане монумент на високоефективните хора, където идеите бяха забележителни, а изпълнението и представянето – перфектни. Богатство на идеите имаше в изготвяне и представяне на видеоклип на тема „Община Стралджа – мислим и работим за нея”.
За проверка на резултата от обучението, участниците решаваха тестове в края на всеки модул. След проверката на тестовете, Екипите на общината и изпълнителя фирма „Екорис Саут Ийст Юроп” ЕООД със задоволство отчетоха 100% успеваемост, поради което на финала на обучението всеки получи сертификат за завършено обучение. Пожеланието на обучаващите бе за мотивирана и ефективна работа в общинска администрация в името и за доброто на гражданите.
С благодарност към лекторите и участниците, г-жа Христова потвърди, че обучението е изиграло ролята си за повишаване квалификацията на служителите в администрацията. Според думите й хода на изпълнение на дейността дава увереност на Екипа, че проектът допринася за придобиване на ключови компетентности от общинските служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията. Всичко това ще способства за изграждане на лидери и екипи, способни да постигнат обвързаност на поставените стратегически цели на администрацията с управлението на човешките ресурси в нея, за повишаване професионалните знания и умения на общинските служители.

Приложения:

 9.2.2015  В график
Проект: Надграждащо обучение – Община Стралджа

Без отклонения от времевия график, в срок се изпълняват дейностите по проект „Надграждащо обучение-Община Стралджа“ който администрацията реализира с финансовата подкрепа на ОП”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
По данни на ръководителя, Атанаска Христова-секретар на общината, в момента са в ход няколко от дейностите по проекта:
– Дейност 1– Организация и управление на проекта. Екипът изпрати в срок регулярният Годишен технически доклад за 2014 г. Приключи процедурата по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на основната дейност „Надграждащо обучение”. Участниците са информирани за класирането и се изчаква изтичане на срок за обжалване, за да се пристъпи към сключване на договор.

– Дейност 2 – Обучение на служители в Институт по публична администрация. Вече са преминали 4 от обученията:
– обучение „Прилагане на КАО”;
– курс ВФК:ефективност на системите за Финансово управление и контрол;
– курс Прилагане ГПК за неюристи;
– Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация CAF. Прилагане на европейски опит и практика в България”.
– Получено е потвърждение от Институт за публична администрация за провеждане на курс: „Добро управление на общината(ДУО-1) през м. март , в което ще вземат участие 4 служители.
Общо са обучени до момента 13 служители, от планираните 19.
– Дейностите за публичност и информация се изпълняват съгласно проекта.

 24.1.2015  Дейности в ход
Проект: Надграждащо обучение – Община Стралджа

В изпълнение на дейностите по проект „Надграждащо обучение – Община Стралджа, реализиран по ОПАК, двама служители от общинска администрация Стралджа взеха участие в обучение на Института по публична администрация на тема „Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация CAF.Прилагане на европейски опит и практика в България”. По време на тридневния курс на вниманието на участниците бяха презентациите „Създаване и развитие на Европейския модел CAF в контекста на подобряване на качеството в публичния сектор” , „Същност и структура на модела”, „Система на самооценка и точкуване на модела”, „Пътят на организационното усъвършенстване чрез прилагането на CAF”.Търсейки максимално добрия ефект от обучението лекторите се постараха представителите на местни администрации да се запознаят задълбочено със структурата на модела и неговите 9 критерии, 28 подкритерии с примери за илюстрация. Всяка от презентациите беше последвана от упражнения за сформираните работни групи и анализ на резултатите с дискусия. В последния ден вниманието беше насочено към извършване на диагностиката / самооценката/ и формулиране на мерки за подобрения, изготвяне на доклад за самооценката и план за подобрения. Представителите на община Стралджа определят курсът като полезен.
Прилагане на системата CAF може да осигури реални предимства на модела за публичната администрация. CAF /Обща рамка за оценявате/ е инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в цяла Европа в използване на техники на управление на качеството за подобряване на изпълнението.

На 23 януари 2015 бяха отворени ценовите предложения на участниците в откритата процедура. Предстои изготвяне на комплексна оценка и протокол от работата на Комисията. Екипът очаква коректно отношение на участниците и се надява до средата на м. февруари да сключи договор с класирания на първо място участник.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

 15.1.2015  Изпратен ГТД
Проект: Надграждащо обучение – Община Стралджа

Годишен технически доклад за 2014 година подготви и изпрати в срок екипът по проекта „Надграждащо обучение-Община Стралджа, „който администрацията реализира с финансовата подкрепа на ОП”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Според ръководителя, Атанаска Христова-секретар на общината, и експерта „Вътрешен мониторинг и оценка” Валентина Вълкова-Иванова, проектът се реализира без отклонения от времевия график.
В момента са в ход няколко от дейностите по проекта:
– Дейност 1– Организация и управление на проекта. Изготвена е документация за провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на основната дейност обучение. Провежда се открита процедура по правилата на ЗОП. Процедурата е в ход. Предстои отваряне на ценови предложения.
– Дейност 2 – Обучение на служители в Институт по публична администрация. Вече са преминали 4 от обученията:
– обучение „Прилагане на КАО”;
– курс ВФК:ефективност на системите за ФУК;
– курс Прилагане ГПК за неюристи;
– Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация CAF.Прилагане на европейски опит и практика в България”.
Общо са обучени 13 служители, от планираните 19.

Подбраните теми за обучение са съобразно нуждите, идентифицирани за съответните структурни звена на Общинска администрация Стралджа, като е търсен ефектът на надграждане. Чрез включването на служителите в обучение по конкретни теми ще се създаде възможност всяко структурно звено да разполага с обучени специалисти, съобразно функционалните му задължения.
По Дейност 4 се изпълняват дейностите по публичност и информация на проекта.

 17.12.2014  Предстоящо отваряне на оферти
Проект: Надграждащо обучение – Община Стралджа

Община Стралджа реализира проект: „Надграждащо обучение – Община Стралджа“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14.
В ход е процедура за избор на изпълнител на дейност 3: ”Надграждащо обучение по ключови компетентности” по проекта.
Тръжната процедура е открита на 20.11.2014 г., като документацията е преминала предварителен контрол от УО на ОПАК. На 18.12.2014 г. в 17.00 ч. изтича срокът за подаване на оферти.
Във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена възложителят уведомява всички заинтересовани, че отварянето на офертите ща се състои на 19.12.2014 г. от 10,00 ч. в административната сграда на Община Стралджа, на ул. Хемус № 12, гр. Стралджа, зала № 3, етаж 2.
Напомняме, че приетите и регистрирани оферти се разглеждат при условията на чл. 68 от ЗОП от комисията, назначена от Възложителя по реда на чл. 34 от същия закон.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Комисията ще разгледа документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и ще състави протокол.

Комисията ще обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
Екипът на проекта разчита на интерес от страна на потенциалните участници, за се осигури възможно най-добро качество на предстоящите обучения, при спазване разпоредбите на ЗОП.

 15.12.2014  Проведено обучение в ИПА
Проект: Надграждащо обучение – Община Стралджа

На 8 и 9 декември в Института по публична администрация двама служители от Община Стралджа, представители на различни структурни звена, се обучаваха на тема „Прилагане на Граждански процесуален кодекс- за неюристи”.
Обучението е по проект „Надграждащо обучение – Общината Стралджа”,осъществяван по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
Работата на администрацията се подчинява в много голяма степен на общи нормативни документи, включително и на ГПК. Правилното им прилагане е неотменно задължения на служителите и е в интерес на гражданите.
Обучението бе оценено като полезно от курсистите. То ще допринесе за подобряване работата на звената и ще гарантира на гражданите компетентно обслужване, съгласно правилата.
Проведеното обучение е по дейност 2 „Обучения в ИПА” по проекта. С поредните двама обучени служители, индикаторите: „брой обучени служители” и „брой сертифицирани служители” са изпълнени на 58%, което говори за ритмично изпълнение на дейността. Това дава основание на екипът да отчете , че дейността се изпълнява съгласно времевия график и Плана за действие по проекта, и не се идентифицират рискове за изпълнение на дейността.
До края на дейността ще бъдат обучени още 8 служители:
Двама на тема : Обучение по Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация (CAF)-прилагане на европейския опит и практика в България.;
Двама на тема: Обучение по Прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликти и интереси;
Четири на тема : Обучение по Добро управление на общината