Населени места

1. с. Александрово
Намира се в южната част на общината, в подножието на Странджа планина. Хълмиста местност. Население – 263 души. Застаряващо село – в трудоспособна възраст са 103 души. Основният поминък е земеделието. Добри почвено-климатични условия за зърнопроизводство и пасищно животновъдство. Добра инфраструктура – асфалтови пътища, изградено електроснабдяване, водоснабдяване и телефонизация.

2. с. Атолово
На три километра източно от гр. Стралджа. Построено селище през 1926 г. на мястото на пресушено блато. Населено с бежанци от гръцка и македонска Тракия. Население 246 души – в трудоспособна възраст 101 души. Основен поминък е земеделието. През 1998 г. от местен предприемач е построен цех за преработка на зеленчуци. Добра инфраструктура – асфалтови пътища, електроснабдяване, телефонизация, водоснабдяване, ж.п. гара.

3. Богорово
Население – 167 души, от които в трудоспособна възраст – 78. Основен поминък – земеделие. Плодородна земя – черноземни смолници, подходяща за зеленчукопроизводство. Изградени са основните елементи на техническата инфраструктура – водоснабдяване, електрификация, пътища, телефони.

4. Воденичане
На 6 км южно от гр. Стралджа. Равнинни плодородни земи. Население 564 жители, от които 301 в трудоспособна възраст. Развито земеделие – зърнопроизводство и зеленчукопроизводство на базата на поливната система “Средна Тунджа”. Много добре изградени пътища, улици, електроснабдяване, телефони. Проблеми с водоснабдяването – качеството на водата.

5. Войника
Намира се на юг от Бакаджишките възвишения. Население – 645 жители, от които в трудоспособна възраст 306. Основен поминък – земеделие. Развито зърнопроизводство и пасищно животновъдство. Добре развити комуникации – телефони, водоснабдяване, изградени улици и пътища. Има действуващо училище с деца и от околните села.

6. с. Джинот
На 10 км югозападно от гр. Стралджа. Равнинен район с плодородни земи. Жители – 353, от които 199 в трудоспособна възраст. Основно занимание на населението е земеделие с развито зърнопроизводство и технически култури. Изградени пътища, частично улици, има телефони, ток и вода.

7. с. Зимница
На 7 км западно от гр. Стралджа. Равнинна местност с богати земеделски земи. Население 2 011 жители – най-голямото село в общината. В трудосподобна възраст са 1 167 души от населението му. Основно занимание на жителите е земеделието с развито зърнопроизводство и силно зеленчукопроизводство на базата на поливната система “Средна Тунджа”. Съществува промишленост, свързана с мелничарство, зеленчукопреработка, има асфалтова база, произвеждат се бетонови изделия, има ж.п. гара. Много добре изградена инфраструктура – улици, ток, вода, телефони, частична канализация. Действуващо основно училище с деца и от съседните села.

8. с. Иречеково
Намира се на 17 км на юг от гр. Стралджа, в подножието на Бакаджишкшите възвишения. Население 639 души, от които 296 в трудоспособна възраст. Хълмиста местност с развито зърнопроизводство и лозарство. Добри възможности за развитие на животновъдство. Изградени пътища, водоснабдяване, ток, телефонна централа. Функционира самостоятелно начално училище.

9. с. Каменец
Населението на селото наброява 594 души, от които 365 в трудоспособна възраст. Развито зърнопроизводство и трайни насаждения. Много добри възможности за развитие на пасищно животновъдство. Има действащо предприятие за добив на негасена вар. Добри възможности за развитие добива на инертни материали за строителството. Изградено електроснабдяване, водоснабдяване и телефонизация. Функционира основно училище.

10. Леярово
Най-малкото и най-отдалеченото село от общинския център. В подножието на Странджа планина, хълмиста пресечена местност. Населението е 75 души, от които 39 в трудоспособна възраст. Природните условия предлагат развитие на пасищното животновъдство и пчеларството.

11. с. Лозенец
Намира се на 5 км северно от гр. Стралджа, в подножието на Странджа планина. През селото преминава главия път София-Бургас. Населението е 645 души, от които в трудоспособна възраст 323. Трудовата заетост на населението е в селското стопанство, горското стопанство и газокомпресорна станция. Развито е лозарството, зърнопроизводството и животновъдството. Добри коомуникации и пътни връзки. Наличие на термални води.

12. с. Люлин
Намира се в източната част на Бакаджишките възвишения. Населението е 295 души, от които 127 в трудоспособна възраст. Основен поминък – земеделие. Добри условия за пасищно животновъдство и пчеларство. Добри комуникации – водоснабдяване, телефони, пътища.

13. с. Маленово
Намира се на 10 км югоизточно от гр. Стралджа. Равнинна местност с плодородни земи. Основен поминък е земеделието, като е развито зърнопроизводството, животновъдството и отглеждането на технически култури /слънчоглед/. Население 405 души, от които 197 в трудоспособна възраст.
Изградени нормални комуникации – вода, ток, телефони и пътища.

14. с. Недялско
Намира се на около 25 км на юг от гр. Стралджа. Равнинна местност с плодородни земи. Население 458 души, от които 228 в трудоспособна възраст. Развито зърнопроизводство и лозарство. Изградени пътища, водоснабдяване, електроснабдяване и телефони. Функционира основно училище с деца и от съседни села.

15. с. Палаузово
Намира се на 10 км южно от гр. Стралджа. Равнинна местност с плодородни земи. Населението е 204 жители, от 111 в трудоспособна възраст. Основният поминък е земеделието. Развито е зърнопроизводство и отглеждането на технически култури /слънчоглед, памук/. Развито е и животновъдството. Нормални комуникации.

16. с. Поляна
Разположено в южния район на общината, горска местност със слабо продуктивни земи. Население 423 души, от които 213 в трудоспособна възраст. Природно-климатични условия, подходящи за развитие на пасищното животновъдство. Функционира основно училище. Изградени електроснабдяване, водоснабдяване, телефони и пътища.

17. с. Правдино
Население 242 души, от които преобладаващо население в пенсионна възраст (повече от половината) и само 93 души в трудоспособна възраст. Благоприятни условия за развитие на земеделие и животновъдство. Наличие на минерален извор с лечебна вода с възможности за разширяване използуването му. Наличие на кариера за пясъчен камък, използван за облицовки в строителството. Добри възможности за създаване на производствено предприятие в това направление. Изградени нормални комуникации.

18. с. Първенец
Равнинна местност с плодородни земи. Население 454 души, от които 227 в трудоспособна възраст. Силно развито селско стопанство на основата на зърнопроизводството и животновъдството. Добри традиции в развитието на лозарството. Изградени пътни връзки, водоснабдяване и телефонизация.

19. с. Саранско
Население 171 души, от които 70 в трудоспособна възраст. Основен поминък – земеделие и животновъдство. Съществува складова зърнобаза, филиал на “Зърнени храни” – Ямбол. Добри условия за развитие на зърнопроизводството. Изградени транспортни връзки, водоснабдяване, телефони.

20. гр. Стралджа
Намира се на 23 км североизточно от гр. Ямбол в обширен равнинен район. Население 6 226 души, от които в трудоспособна възраст 3 567. Основен поминък е земеделието с развито зърнопроизводство и лозарство. Има изградени промишлени мощности за строителна керамика, производство на поливна техника и металообработване. Развито е мелничарството и дървообработването. Съществуват благоприятни условия за развитие на зеленчукопроизводството на база на изградените поливни полета на системата “Средна Тунджа”. Има и благоприятни почвено-климатични условия за отглеждане на овощни трайни насаждения. Добре изградена градска инфраструктура и благоустрояване. Изградени добри транспортни връзки със селата и областния град. Ж.п. линия и главен път Бургас-София осигуряват връзките с цялата страна. В системата на образованието действат четири училища.

21. с. Тамарино
Намира се в район с плодородни земи и добре развито земеделие. Население 406 души, от които 227 в трудоспособна възраст. Основният поминък е зърнопроизводството, добро развитие има и животновъдството. Тук се намира и Дом за душевно болни хора. Функционират начално училище и детска градина. Изградени водоснабдяване, телефонизация и електроснабдяване.

22. с. Чарда
Намира се на 12 км от гр. Стралджа в равнинен район с плодородни земи. Населението е 409 жители, от които 196 в трудоспособна възраст. Основно тук е застъпено зърнопроизводството и животновъдството. Изградени са водоснабдяване, електроснабдяване и телефонизация. Главната пътна мрежа е асфалтирана.