Местни Приходи


УСЛУГА:

Издаване на Удостоверение за декларирани данни в Община Стралджа

Правно основание: Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54
Необходими документи:

Искане по образец;
– документ за самоличност/за справка/;
– нотариално заверено пълномощно/копие-за приложение/
Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Срок: Срок за издаване: Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 4 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 6 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 8 лв.

Таксата за извършване на административната услуга се заплаща при заявяване на услугата.

Прикачени файлове Искане по образец
УСЛУГА:

Издаване на Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Правно основание: Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3;
Необходими условие за издаване: • Лицето е собственик, упълномощено лице, наследник, заветник или лицето представя удостоверение от съда;

• Недвижимия имот е деклариран;

Необходими документи: Искане по образец;
– документ за собственост/за справка/;
– документ за самоличност/за справка/;
– нотариално заверено пълномощно/копие-за приложение/
Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Срок: Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 6 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 9 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 12 лв

Таксата за извършване на административната услуга се заплаща при заявяване на услугата.

Прикачени файлове Искане по образец
УСЛУГА:

Издаване на Удостоверение за данъчна оценка – чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс за земеделски земи

Правно основание: Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3;
Необходими условие за издаване: • Лицето е собственик, упълномощено лице, наследник, заветник или лицето представя удостоверение от съда;
Необходими документи: Искане по образец;
– удостоверение за характеристика на поземлен имот в Земеделска територия/издава се от Агенция по геодезия,картография и кадастър гр.Ямбол/
– документ за собственост/за справка/;
– документ за самоличност/за справка/;
– удостоверение за наследници / копие-за приложение/;
– нотариално заверено пълномощно/копие-за приложение/
Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.
Срок: Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 8 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 12 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 16 лв

Таксата за извършване на административната услуга се заплаща при заявяване на услугата.

Прикачени файлове Искане по образец
УСЛУГА:

Издаване на Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс на незавършено строителство

Правно основание: Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12
Необходими условие за издаване: • Лицето е собственик, упълномощено лице, наследник, заветник
Необходими документи: Искане по образец;
– документ за собственост/за справка/;
– документ за самоличност/за справка/;
– нотариално заверено пълномощно/копие-за приложение/
– констативен протокол на общинската (районната) администрация, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден не по-рано от 3 месеца преди датата на искането / копие-за приложение /

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Срок: Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 8 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 12 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 16 лв

Таксата за извършване на административната услуга се заплаща при заявяване на услугата.

Прикачени файлове Искане по образец
УСЛУГА:

Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс на право на строеж

Правно основание: Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2
Необходими условие за издаване: • Лицето е собственик, упълномощено лице, наследник, заветник
Необходими документи: Искане по образец;
– документ за собственост/за справка/;
– документ за самоличност/за справка/;
– нотариално заверено пълномощно/копие-за приложение/
декларация по чл.14 от ЗМДТ

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Срок: Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 8 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 12 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 16 лв

Таксата за извършване на административната услуга се заплаща при заявяване на услугата.

Прикачени файлове Искане по образец
УСЛУГА:

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Правно основание: Закон за местните данъци и такси – чл. 3; чл. 14; чл.32; чл.54; чл.61н; чл.61х; чл.61р;чл. 110, ал. 1, т. 13
Необходими документи: Искане по образец;
– документ за самоличност на собственика /за справка/;
– нотариално заверено пълномощно/копие-за приложение/

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Срок: 3 дни – Цена: 5 лв.
24 часа – Цена: 7,50 лв.

Таксата за извършване на административната услуга се заплаща при заявяване на услугата.

Прикачени файлове Искане по образец
УСЛУГА:

Издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Стралджа

Правно основание: чл.87, ал.6 от ДОПК във връзка с Закона за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б
Необходими документи: Искане по образец
– документ за самоличност/за справка/;
– нотариално заверено пълномощно/копие-за приложение/

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Срок: Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 4 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 6 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 8 лв.

Таксата за извършване на административната услуга се заплаща при заявяване на услугата.

Прикачени файлове Искане по образец
УСЛУГА:

Издаване на Удостоверение за дължим размер на патентния данък

Правно основание: Закон за местните данъци и такси – чл. 61и, ал. 5
Необходими условие за издаване: • Подадена декларация по чл.61и от ЗМДТ
Необходими документи: – документ за самоличност/за справка/;
Срок: Безплатно
Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на Удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци

Правно основание: Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 3, във връзка с чл. 10
Необходими условие за издаване: • Лицето да е собственик/наследник на недвижимия имот
Необходими документи: Искане по образец
– документ за самоличност/за справка/
– нотариално заверено пълномощно/копие-за приложение/
Срок: 7 дни – Цена: 4 лв.
3 дни – Цена: 6 лв.
24 часа – Цена: 8 лв

Таксата за извършване на административната услуга се заплаща при заявяване на услугата.

Прикачени файлове Искане по образец
УСЛУГА:

Издаване на Удостоверение за платен данък върху превозни средства

Правно основание: Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 3, във връзка с чл. 52
Необходими условие за издаване: • Лицето да е собственик на МПС
Необходими документи: Искане по образец
– документ за самоличност/за справка/;
– нотариално заверено пълномощно/копие-за приложение/
Срок: 7 дни – Цена: 4 лв.
3 дни – Цена: 6 лв.
24 часа – Цена: 8 лв

Таксата за извършване на административната услуга се заплаща при заявяване на услугата.

Прикачени файлове Искане по образец
УСЛУГА:

Издаване на Удостоверение за дължим и платен данък върху наследството

Правно основание: Закон за местните данъци и такси – чл. 41, във връзка с; чл. 29, ал. 1
Необходими условие за издаване: • Лицето е наследник
• Подадена декларация по чл.32 от ЗМДТ
Необходими документи: Искане по образец
– документ за самоличност/за справка/;
– нотариално заверено пълномощно/копие-за приложение/

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Срок: 7 дни – Цена: 4 лв.
3 дни – Цена: 6 лв.
24 часа – Цена: 8 лв

Таксата за извършване на административната услуга се заплаща при заявяване на услугата.

Прикачени файлове Искане по образец