Какво е общински съвет

Как работи общинският съвет?
Общинският съвет осъществява своята дейност предимно чрез провеждане на заседания – общо за целия съвет и отделно на неговите комисии. Заседанията на съвета се свикват от неговия председател:

 • по негова инициатива;

 • по искане на една трета от съветниците;

 • по Ваше искане, ако сте най-малко една пета от избирателите;

 • по искане на областния управител.

Като правило заседанията са публични – т.е. Вие имате право да присъствате на тях. Само в някои случаи съветът може да реши заседанията да се провеждат при закрити врати. Решенията и всички актове, приети от съвета, следва да бъдат обявявяни на населението.

Какво реално може да реши общинският съвет?
Общинският съвет:

 • приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;

 • определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

 • приема решения за създаване и одобряване на общи и подробни градоустройствени планове за територията на общината или за части от нея;

 • приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

 •  определя размера на местните данъци и такси в граници, предвидени със закон;

 • приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината, районните съвети и кметовете на райони и кметства;

 •  приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя своите представители на тях;

 • приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации;

 • приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

 • приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната ичужбина и определя своите представители в тях.

 • създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;

 • прави предложения за администратиивно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

 • приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

 • обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства и кметски наместници по въпроси от своята компетентност.

 • създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

 • избира и освобождава председателя по предложение на общинския съвет;

 • приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

 • одобрява символ и печат на общината;

 • удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

 • определя структурата на общинската администрация и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;

 • избира и освобождава заместник-кметове по предложение на кмета на общината;

 • определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба.

Какви са задълженията на общинския съветник?
Общинският съветник е длъжен да:

 • присъства на заседанията на съвета и на комисиите, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

 • поддържа връзка с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.

Какви са правата на общинския съветник?
Общинският съветник има право да:

 • бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

 • предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от неговата компетентност и да внася проекти за решения;

 • участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

 • отправя питания към кмета на общината;

 • на пътни и дневни при участие в заседанията на общинския съвет.