Какво е общински съвет

Общинският съвет е орган на местното самоуправление. Той се избира пряко от хората в общината за срок от четири години. По същество той е колективен орган и се състои от избраните общински съветници.

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината, може да приема наредби, решения, инструкуции и правилници, които установяват местни регламенти и са задължителни за спазване от всички в общината.

Общинският съвет сам определя своята вътрешна структура – брой, наименование и състав на постоянните комисии. Той може да създава и временни комисии. Комисиите включват определени общински съветници.

Ако не сте съгласни с решение на общинския съвет…
Решенията на общинския съвет се обявяват пред всички по определен ред, Вие трябва да се интересувате, да познавате тези решения, за да можете да използвате едно друго свое право – правото на оспорване.
Всеки гражданин на общината, който не е съгласен или е пряко засегнат от някое решение на общинския съвет, има право да го стори. Това може да стане директно пред съда или чрез кмета на общината, който има право да внася за повторно разглеждане от съвета онези решения, които противоречат на закона, на интересите на общината или на нейното население.

Освен това, законът Ви е предоставил право да подлагате на референдум вече приети решения на общински съвет по следните въпроси:

  • сключване на заеми с банки и други финансови институции;

  • продажба, даване на общинско имущество на концесия, под наем или аренда, когато то е със значителна стойност или от особена важност;

  • изграждане на здания, обекти на инфраструктурата и други съоръжения за нуждите на общината, когато за това са необходими капитални вложения, които не могат да се осигурят с редовните приходи на общината.

Трябва да знаете също така, че областният управител упражнява служебно контрол по законосъобразността на решенията на общинския съвет.

Кой ръководи общинският съвет?
Общинският съвет се ръководи от избран от него председател. Председателят свиква съвет на заседания, ръководи подготовката и заседанията на съвета, координира работата на постоянните комисии, подпомага съветниците в тяхната дейност и представлява съвета пред външни лица и организации.