Какво е община

Общината е административно-териториална общност. Тя се състои от едно или повече съседни населени места, в които живеете и действате съвместно, полагате общи усилия за решаване на Вашите ежедневни проблеми. Наименованието на общината е наименованието на населеното място – неин административен център.

Територията на общината се определя от територията на включените в нея кметства или населени места. Кметствата са съставни административно-териториални единици в общината и обхващат едно или повече съседни населени места.

Общината е юридическо лице. Тя има самостоятелен бюджет, чиито постоянни финансови източници се определят със закон. Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност.

За кои дейности отговаря общината?
Главно от общината зависи решаването на повечето въпроси за: чистотата /събиране и третиране на битовите отпадъци/; изграждането и поддръжката на улиците, площадите, парковете, градините, уличното осветление, гробищата; общите и подробни градоустройствени планове; цените на общинските услуги; детските ясли и градини; назначенията и уволненията на общинските служители – тези, които работят пряко в администрацията в центъра на общината или в района и кметството; общинската собственост, фирми и предприятия /в т.ч. тези, които ги управляват/; местни спортни, туристически и други обекти за отдих;

Общината носи отговорност за изграждането и поддръжката на сградите и текущата издръжка /заплати и т.н./ на своите училища /начални, основни и средни/; поликлиники и болници; театри, библиотеки, музеи /има финансови ангажименти и за читалищата/; центрове за социални грижи; културни, исторически и архитектурни паметници. Хората, които работят във всички тези заведения, се назначават и уволняват от ръководителя на съответното заведение. Ръководителите пък от своя страна се назначават от съответното министерство или от неговите териториални структури.

Какво се разбира под местни власти?
Местни власти са общинските органи, които по силата на закон имат право да вземат определени управленски решения. За нашата страна това са общинският съвет и кметът. И двата органа се избират от всички нас.

Върху какво и как можете да повлияете пряко при общинското управление?
Вашето пряко участие в управлението на общинските дела и при формиране на общинската политика е законово гарантирано.

Това свое право Вие може да упражните основно чрез три форми: местен референдум, общо събрание и подписка. Тези форми на пряка демокрация могат да използват всички български граждани с избирателни права.

Чрез местни референдуми може да се решават важни въпроси от местно значение, които са от компетенциите на органите на местното самоуправление или са изрично посочени в закон. Местният референдум може да се произведе в цялата община или отделно в района, кметството, населеното място – според характера на решавания въпрос.Не могат да се решават чрез местен референдум въпроси, отнасящи се до общинския бюджет, данъчното облагане, както и такива въпроси, за които със закон е предвиден специален ред. Решението за произвеждане на местен референдум се взема от общинския съвет с квалифицирано мнозинство, като разходите се поемат от общинския бюджет.

Общото събрание е друга форма за Вашето пряко участие при решаване на въпроси от местен характер в общината, района, кметството или населеното място /квартала/. На такива събрания може да решавате проблеми, свързани с:благоустрояването и хигиенизирането; правилата за ползване на общинските имоти; организацията на опазване на полските имоти и общинските гори; спазването на обществения ред и други въпроси, предвидени със закон.

Чрез подписка Вие можете да правите предложение до общинския съвет за решаване на важни въпроси. Вие имате право на инициатива за организиране на подписка, ако Ви подкрепят със своя подпис най-малко 100 гласоподаватели, а ако живеете в кметство с население до 200 души – най-малко една пета от избирателите. Може да се каже, че подписката е форма за колективно предложение до общинския съвет с цел решаване на даден въпрос.

Не забравяйте, че най-значимата форма за Вашето влияние върху управлението на една община са местните избори. На тях всички ние даваме своя вот за онези местни политици, чиято програма за развитие на общината се доближава най-много до нашите желания.