Информация


Информация за община Стралджа, като доставчик на електронни услуги

Приемане на заявления за електронни административни услуги:

Oфициалният електронен адрес, на който могат да се изпращат електронни документи към Oбщината е: obshtina@straldzha.bg

Контрол върху дейността на доставчика на електронни услуги се осъществява от:

 1. Общинският съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА – Кметът на общината внася в общинския съвет отчет за изпълнението на актовете на общински съвет два пъти годишно;
 2. Областният управител, съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА –  Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго;
 3. Прокурорът, съгласно чл. 16, ал. 1 от АПК – Прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като:

3.1.  предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове, споразумения, административни договори и съдебни актове;

 1. 2. в предвидените в АПК или в друг закон случаи участва в административни дела;

3.3. започва или встъпва във вече образувани по този кодекс производства и когато прецени, че това се налага от важен държавен или обществен интерес.

Ред за обжалване на действията и издадените актове на доставчикът на електронни услуги:

 1. Съгласно чл. 45 от ЗМСМА актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.
 2. Съгласно чл. 15 от АПК страни в административния процес могат да бъдат административният орган, прокурорът и всеки гражданин или организация, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт или от съдебното решение или за които те биха породили права или задължения.
 3. Съгласно чл. 18а от АПК исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги по електронен път по реда на Закона за електронното управление съответно по Закона за съдебната власт, а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс или по друг начин, оповестен от съответния орган на Интернет страницата му.

Административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, осигуряват техническата възможност исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях да се подават по електронен път по реда на Закона за електронното управление в производствата пред административен орган или съответно по електронен път по реда на Закона за съдебната власт в производствата пред съд.

Когато жалбата или протестът се подават по електронен път чрез органа, издал оспорвания акт, те се подават по реда на Закона за електронното управление, като в тридневен срок от изтичането на сроковете за оспорване от останалите лица органът изпраща на съда жалбата или протеста заедно със заверено копие от цялата преписка по издаването на акта, като уведомява подателя за това. Ако органът не изпълни задължението си, копие от жалбата или протеста могат да се подадат до съда по електронен път по реда на Закона за съдебната власт, като съдът изисква преписката служебно от органа, издал акта.

Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации. 

Предложения, сигнали и жалби могат да бъдат подавани по:

 1. тел.: 04761 5383;

      имейл: signali@straldzha.bg

      факс: 047616465

 1. В центъра за услуги и информация на Общинска администрация Стралджа, гр. Стралджа, ул. „Хемус” №12;
 2. Чрез формата “Форма за контакти”:

      https://straldzha.bg/форма-за-контакти/

 1. Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
 2. Чрез Системата за обмен на електронни съобщения (СЕОС).