Икономически Дейности и Общинска Собственост


1.Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
2.Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
3.Заверка на молба-декларация чрез кмета до нотариуса за обстоятелствена проверка на недвижим/и имот/и
4. Издаване на заверено копие от документ относно общинска собственост, справки по актовите книги
5.Издаване на заповед за изземване на имот
6.Издаване на карта за паркиране за хора с трайни увреждания на основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата
7.Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски територии
8.Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери
9.Издаване на Удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения(отм.) с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от ЗУПГМЖСВ
10.Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат
11.Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
12.Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
13.Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска собственост, или за възстановен общински имот
14.Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от землячен регистър
15.Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
16.Категоризиране на заведения за хранене и развлечения
17.Категоризиране на места за настаняване
18.Маркиране на дървесина добита извън горски територии
19.Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
20.Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
21.Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
22.Установяване на жилищни нужди, картотекиране и издаване на удостоверение

УСЛУГА:

1. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Нормативно основание: Закон за туризма – чл. 168, ал. 2
Необходими документи: Заявление-декларация

2.Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

3.Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ;

4.Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

5.Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Такса и срок на изпълнение: Такса:150 лв.
Прикачени файлове Заявление-декларация
УСЛУГА:

2. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Нормативно основание: Закон за туризма – чл. 168, ал. 2
Необходими документи: Заявление-декларация

2.Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

3.Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ;

4.Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

5.Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Такса и срок на изпълнение: Такса:150 лв.
Прикачени файлове Заявление-декларация
УСЛУГА:

3. Заверка на молба-декларация чрез кмета до нотариуса за обстоятелствена проверка на недвижим/и имот/и

Правно основание: Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4
Гражданския процесуален кодекс- чл.587
Необходими документи: Молба-декларация по образец.
– Документ за собственост (стар документ ако е наличен)
– Скица за имота, издадена от СГКК гр. Ямбол или община Стралджа на имота/ите;(актуална/и)
– Удостоверение за данъчна оценка на имота/ите.(актуална)
– Удостоверение за наследници;
– Нотариално заверено пълномощно;
– Други;
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: -10.00 лв. за всеки имот от молба-декларацията

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Молба-декларация по образец
УСЛУГА:

4. Издаване на заверено копие от документ относно общинска собственост, справки по актовите книги

Правно основание: Закон за общинската собственост
Необходими документи: Заявление по образец
– Удостоверение за наследници (при необходимост)
– Нотариално заверено пълномощно.(ако е приложимо)
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: за заверено копие „Вярно с оригинала“ 3.00 лв. за първа страница + 0,30 лв. за всяка следваща;

Устна справка: безплатна;

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

5. Издаване на заповед за изземване на имот

Правно основание: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи- чл.34
Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за собственост или договор за наем /аренда/;
– Скица на имота;
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Цена на услугата: 5,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

6. Издаване на карта за паркиране за хора с трайни увреждания на основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата

Нормативно основание: Закон за движение по пътищата – чл. 99а
Необходими документи: Заявление по образец (вписват се и имената на лицето на латиница по лична карта)

– Решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие и оригинал (за сверяване)

– Актуална цветна снимка на кандидата за ползвател (паспортен формат)

Картата се издава безплатно

Такса и срок на изпълнение: Картата се издава безплатно

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

7. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски територии

Правно основание: Закон за горите – чл. 211, ал. 4
Необходими документи: Заявление
-Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Цена на услугата: 0,20 лв. на куб.м., но не по-малко от 5,00 лв

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление
УСЛУГА:

8. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери

Правно основание: Наредба №34 от 6 декември 1999г. за таксиметров превоз на пътници – чл. 24, ал.1 и ал.2
Необходими документи и изисквания: 1. заявление от превозвача;

2. удостоверение за регистрация;

3. списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства – на хартиен носител;

4. заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил (приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);

5. копия от удостоверенията „водач на лек таксиметров автомобил“;

6. удостоверения от съответните компетентни органи, че превозвачът няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; когато превозвачът е със седалище в Република България, липсата на задължения по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, се установява служебно.

Такса и срок на изпълнение: Такса – 55 лв., от които 15 лв.-разрешително и комплект стикери -40 лв.

УСЛУГА:

9. Издаване на Удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения(отм.) с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

Правно основание: ЗУПГМЖСВ
Необходими документи: Заявление по образец
– Декларация по чл. 2, ал. 1 от ЗУПГМЖСВ;
– Удостоверение за картотекиране на жилищната нужда, издадено от общината по постоянен адрес на лицето /по чл.11 от отменената НРПЖ/;
– Лична карта – копие;
– Влогова книжка от ДСК „Жилищно кредитиране”-копие;
– Нотариален акт за закупено жилище или договор за покупко-продажба по реда на ЗУПГМЖСВ– заверено копие;
– Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Цена на услугата: 3.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

10. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат

Нормативно основание: Закон за туризма – чл.145
Необходими документи: 1. Заявление от титуляра на изгубеното/унищоженото удостоверение

2. Декларация за обстоятелствата по изгубване/унищожаване на първоначално издаденото удостоверение

Такса и срок на изпълнение: Такса: 100лв.
УСЛУГА:

11. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Правно основание: Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4
Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за собственост;
– Копие от скица за имота, издадена от СГКК гр. Ямбол или община Стралджа;
– Удостоверение за наследници;
– Нотариално заверено пълномощно;
– Други;
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: -3.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

12. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Правно основание: Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4
Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за собственост;
– Копие от скица за имота, издадена от СГКК гр. Ямбол или община Стралджа;
– Удостоверение за наследници;
– Нотариално заверено пълномощно;
– Други;
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: -5.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

13. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска собственост, или за възстановен общински имот

Правно основание: Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4
Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за собственост /ако има наличен/
– Копие от скица за имота, издадена от СГКК гр. Ямбол или община Стралджа;
– Удостоверение за наследници;
– Нотариално заверено пълномощно;

– Други
Решение на съд;
Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: -5.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

14.Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от землячен регистър

Правно основание: Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4
Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за самоличност .
– Удостоверение за наследници.
– Други(Удостоверение за идентичност на имена)
– Нотариално заверено пълномощно (при необходимост)
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Цена на услугата: -5.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

15. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Правно основание: Закон за общинската собственост – чл. 62, ал.4
Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за собственост;
– Копие от скица за имота, издадена от СГКК гр. Ямбол или община Стралджа;
– Удостоверение за наследници;
– Нотариално заверено пълномощно;
– Други;
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: -5.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

16. Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

Нормативно основание: Закон за туризма – чл. 128, ал. 1
Необходими документи: Заявление-декларация

2.Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

3.Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ;

4.Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

5.Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Такса и срок на изпълнение: Такса – съгл. Тарифа за таксите, които се събират по ЗТ
Прикачени файлове Заявление-декларация
УСЛУГА:

17. Категоризиране на места за настаняване

Нормативно основание: Закон за туризма – чл. 128, ал. 1
Необходими документи: 1.Заявление-декларация

2.Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

3.Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ;

4.Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

5.Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Такса и срок на изпълнение: Такса – съгл. Тарифа за таксите, които се събират по ЗТ
Прикачени файлове Заявление-декларация
УСЛУГА:

18. Маркиране на дървесина добита извън горски територии

Правно основание: Закон за горите
Необходими документи: Заявление
-Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Цена на услугата: 1,50 лв. на куб.м.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление
УСЛУГА:

19. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Нормативно основание: Закон за туризма – чл. 133, ал. 3 и чл. 134
Необходими документи: 1.Заявление-декларация

2.Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

3.Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ;

4.Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

5.Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Такса и срок на изпълнение: Такса – съгл. Тарифа за таксите, които се събират по ЗТ
Прикачени файлове Заявление – заведения за хранене и развлечения
Заявление – места за настаняване
УСЛУГА:

20. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Правно основание: Закон за пчеларството- чл.8
Място на извършване на услугата: общински център, кметства;
Необходими документи: Декларация по образец
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок: 1 ден

Цена на услугата: 4,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Декларация по образец
УСЛУГА:

21. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

Необходими документи: Заявление по образец

– Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението)

– Документ за собственост.

Такса и срок на изпълнение: Цена на услугата: безплатна

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

22. Установяване на жилищни нужди, картотекиране и издаване на удостоверение

Правно основание: Закон за общинската собственост – чл.45 а
Необходими документи: – Заявление /свободен текст/
Декларация по образец.
– Удостоверение за декларирани данни за всеки член от семейството.
– Удостоверение за данъчна оценка на имот/ Удостоверение за застрахователна стойност на МПС;
– Други /при необходимост/
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Цена на услугата: 3.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Декларация по образец