Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС  ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Този кодекс определя правилата за поведение на служителите в Община Стралджа и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на общината.
Чл.2. Кодексът за поведение на служителите в Община Стралджа се отнася до всички служители на общината и се прилага по еднакъв начин за служителите на ръководни, експертни и технически длъжности.
Чл.3. Разписаните в Кодекса правила за поведение на служителите в община Стралджа са в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за администрацията , Административно – процесуалния кодекс, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Методическите насоки към елементите на ФУК, Закона за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на личните данни, Закона за защита от дискриминация, както и разписаните вътрешни актове и документи в изпълнение на тези закони.
Чл.4. (1) Спазването на законодателството на Република България е водещият и основен принцип в дейността на всички служители в община Стралджа.
(2) Тълкуването на нормативните изисквания и всякакви други решения и действия в рамките на Закона се базира на върховенството на морала и професионалната етика.
Чл.5. Дейността на служителите в община Стралджа се осъществява при спазване и на следните общовалидни принципи:
1. Законност – Служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България и принципите на правова държава;
2. Лоялност – Служителят съдейства за провеждането на държавната политика и в частност политиката на Общината, като проявява преданост към установените норми, принципи и ценности, установени в държавната администрация и администрацията на общината;
3. Честност – Служителят в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието към общината;
4. Безпристрастност – Служителят извършва дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стреми вярно, точно и непредубедено да събира, анализира и оценява всички факти и обстоятелства, свързани с работата, без да се води от частен интерес или да допуска външно влияние;
5. Отговорност – Служителят следва поведение, което не накърнява престижа на общината, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот;
6. Отчетност  – Служителят осъществява своята дейност по начин, даващ възможност да се видят ясно неговите действия, мотивите и резултатите от извършената работа;
7. Политическа неутралност – Служителят не допуска в своята работа да бъде повлиян от свои или чужди политически пристрастия, както и да изразява такива във връзка с изпълнение на служебните си задължения;
8. Равнопоставеност – При изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.

Глава втора.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ 

Чл. 6. (1) При изпълнение на задълженията си, свързани с обслужването на гражданите, служителите спазват всички принципи, заложени в Хартата на клиентите на Община Стралджа.
(2) Служителите в администрацията на Община Стралджа осъзнават и прилагат в ежедневната си практика принципа, че те обслужват клиентите, а не клиентите тях.
(3) Служителите полагат системни грижи за подобряване на качеството на обслужване, като осигуряват условия на гражданите да изказват мнения и препоръки.
Чл.7. Служителят изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица, във всеки отделен случай избягва каквато и да е дискриминация, основана на техния пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и прави всичко възможно в рамките на своята компетентност, за да бъде обслужването достъпно за всеки.
Чл.8. Служителят е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения.
Чл.9.(1) Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Той е длъжен да се произнася по исканията на гражданите и да им предоставя цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и интереси при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
(2) Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва гражданите към друг служител, притежаващ съответната компетентност.
(3) Служителят, в рамките на своята компетентност, информира гражданите относно техните права и ред за извършване на административна услуга, както и за възможностите за обжалване по установения в общината ред, в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ за извършване на административна услуга.
(4) При констатиране на грешка от страна на служител при или по повод работата му по преписка на гражданин или юридическо лице, същият е длъжен в максимално кратък срок да поправи грешката по законосъобразен начин, като предприеме действия за уведомяване на заинтересованото лице.
Чл. 10 (1) Служителят се идентифицира пред клиентите на общината, чрез носенето на видно място на служебната си карта или чрез съобщаване на имената и длъжността си при поискване от тяхна страна.
(2) Служителят общува с клиентите на общината спокойно, любезно, възпитано, като проявява максимално уважение към тях. Недопустимо е използването на повишен тон спрямо граждани – клиенти на общината.
(3) Недопустимо е в разговорите с клиенти използването на обидни квалификации спрямо техните действия или личността им.
(4) Недопустими са всякакви форми на злоупотреба със служебни правомощия, като например отправяне на заплахи при упражняване на правомощия или оказване на психическа или физическа принуда, независимо от мотивите.
(5) Служителят не провокира с поведението си конфликтни ситуации с клиенти на общината, а при възникването им се стреми да ги преустанови.
(6) Служителят е длъжен да се старае да запази спокойствие и да контролира поведението си, независимо възникналата ситуация.
(7) При невъзможност да се справи с възникнала конфликтна ситуация, след като е положил усилия за това, служителят се обръща към прекия си ръководител за съдействие.
Чл. 11. (1) Ръководителите на всички нива в рамките на своята компетентност полагат максимални усилия за осигуряване на качествено обслужване на гражданите .
(2) Ръководителите носят отговорност ако не обърнат внимание на оплакване на граждани за нарушение, извършено спрямо тях от тихни подчинени.

Глава трета.
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

Чл.12 (1) Служителят изпълнява задълженията си с висок професионализъм, като проявява  безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната и общинска политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия.
(2) Служителят изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска личните политически пристрастия да му влияят.
(3) Когато прави предложения пред органите на държавна власт, служителят предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.
Чл. 13. (1) Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от администрацията на общината .
(2) Служителят не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.
(3) Служителят може да поиска писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение.
(4) Служителят не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми органа, от когото е получил нареждането.
Чл.14. (1)  Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата.
(2) Служителят се ползва със свобода на изразяване и изказване на мнения, като зачита принципите на лоялност и безпристрастност.
(3) Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на общинската администрация.
Чл. 15. (1) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в общинската администрация.
(2) Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.
(3) Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.
(4) Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или друга обвързаност с външни лица или организации, която би могла да повлияе на изпълнението на служебните му задължения.
Чл. 16. При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Служителят е длъжен своевременно да информира непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество.
Чл. 17. Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения и за развитие на професионалните си знания и умения.

Глава четвърта.
ОПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Чл. 18. (2)  Община Стралджа осъществява дейността си в условията на откритост и прозрачност, но при строго спазване на задълженията за опазване в тайна на защитена от законите информация.
(2) Документите и данните в общинската администрация могат да се използват от служителя само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на нормативните изисквания и правилата за защита на информацията.
(3) Отговорност на служителите от всички нива е защитата на данните, документите и информационните системи от неоторизиран достъп, използване, объркване, промяна или унищожаване.
(4)  В случаи на повреждане или загуба на информация или документи, служителят е длъжен своевременно да информира прекия си ръководител.
Чл. 19. Служители, напуснали администрацията на Община Стралджа не трябва да разпространяват или злоупотребяват с информация, която им е станала известна във връзка с изпълнение на длъжността, която са заемали.

Глава пета.
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл. 20. (1) Служител, заемащ публична длъжност в Община Стралджа не допуска по никакъв повод поставянето си в ситуация на конфликт на интереси и наличие на частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), който би могъл да окаже влияние върху обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията и служебните му задължения.
(2) Частен интерес включва всякакво предимство за субектите по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУКИ.
(3) Гаранция за обективността и безпристрастността на служителите от общинската администрация в Община Стралджа е подаването на изискваните от тях, съгласно ЗПУКИ декларации в нормативно определените срокове и тяхното обявяване на интернет страницата на Община Стралджа, при спазване на Закона за защита на личните данни.
Чл. 21. Служителят, заемащ публична длъжност няма право да използва или да разрешава използването в частен интерес на информация, получена при изпълнението на правомощията или задълженията му по служба, докато заема длъжността и една година след напускането, освен ако в специален закон е предвидено друго.
Чл. 22. (1)  Служителят не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато това представлява конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(2) Служител не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
Чл. 23. (1) Задължение на всеки служител, заемащ публична длъжност е сам да се отстрани от изпълнение на правомощията си , когато по конкретен повод е налице частен интерес.
(2) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител и да направи мотивирано искане за самоотвод.
 (3) Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.
(4) Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в общинската администрация, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса

Глава шеста.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ 

Чл. 24. (1) Служителят в общината се ръководи от принципите на лоялност, коректност, уважение и сътрудничество в отношенията си с колегите.
(2) Служителят в общината не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност или дискриминационно отношение по какъвто и да е признак.
(3) При изказване на мнение или становище за работата на колеги, служителят спазва добрия тон, като изразява професионални аргументи.
(3) Служителят уважава мнението и съдействието на  колегите си и се съобразява с правото им на личен живот. Той проявява готовност да окаже помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения в рамките на своята компетентност.
Чл. 25. (1) Служителите на всички равнища в общината общуват помежду си спокойно, любезно и възпитано. Недопустимо е използването на повишен тон или обидни квалификации спрямо друг служител, както и провокиране на конфликтни ситуации.
(2) Недопустимо е възникването на конфликт между служители на общинската администрация в присъствието на трети, външни за общината лица.
(3)  Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.
Чл. 26. (1) Ръководителят проявява отговорност към пряко подчинените му служители, като подпомага професионалното им развитие, насърчава коректното изпълнение на професионалните им задължения, чрез съветване, насърчаване и предприемане на подходящи корективни мерки.
(2) Ръководителят зачита достойнството и правата на подчинените му служители и е отговорен за установяването на добър „тон на върха” и позитивна работна атмосфера.
(3) Недопустима е злоупотребата със служебното поведение на ръководителите спрямо техните подчинени чрез отправяне на заплахи и оказване на психически и физически натиск, независимо от мотивите.
(4) Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителят трябва да дава пример на другите служители, а служителите на ръководни длъжности – и по отношение на подчинените му служители.

Глава седма.
ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

Чл. 27. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на общината.
(2) Служителят не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.
(3) Служителят спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията, която представлява- общината.
(4) Служителят се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените му задачи.
Чл. 28. Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на общината.
Чл. 29. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.
Чл. 30. Служителят придобива и управлява имуществото си по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение.
Чл. 31. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, служителят следва да се оттегли от служба.

Глава осма.
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

Чл. 32. Сигнали, свързани с нарушение на разпоредбите на този Кодекс, респективно на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, подлежат на докладване и разглеждане от Етична комисия, определена със заповед на Кмета на общината.
Чл. 33. Организацията на докладване и отчет на постъпилите сигнали се извършва от определената Етична комисия.
Чл. 34. Не подлежат на разглеждане по същество анонимни сигнали или такива, подадени след изтичане на една година от извършване на деянието, за което се отнасят.
Чл. 35. Недопустимо е накърняването на достойнството или оказването на психически и физически тормоз на служител, подал сигнал за нарушаването на този Кодекс, както и предприемането на административни мерки срещу него на основание подадения сигнал.
Чл. 36. Недопустимо е уронване престижа на служител, без да са приведени достатъчно факти и обстоятелства, потвърждаващи неправомерността или незаконосъобразността на определено негово деяние.
Чл. 37. Всеки служител, чийто действия или бездействия са обект на сигнал по реда на този Кодекс, притежава право на изслушване и защита пред Органа по назначаване по съответния административен ред.

Глава девета.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 38. По смисъла на този Кодекс:
1. „публични длъжности”, съгласно ЗПУКИ, са всички длъжности в администрацията на общината, с изключение на техническите.
2. „служител” и „колега” е всяко лице, което се намира в служебно или в трудово правоотношение с община Стралджа, независимо от вида на длъжността, която заема- ръководна, експертна или техническа.
3. „анонимен сигнал” е всеки сигнал, чийто подател не се е идентифицирал с имената си и точен адрес за кореспонденция.

Чл. 39. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда, независимо, че за същото деяние може да бъде търсена и друг вид отговорност.
Чл. 40. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

Глава десета.
ДРУГИ  РАЗПОРЕДБИ 

§1. Настоящият етичен кодекс е утвърден със Заповед № З-66 от 04.02.2014 г., издадена от Кмета на община Стралджа.
§2. Изменението и  допълнението на етичния кодекс за поведението на служителите в Община Стралджа е утвърдено със Заповед № З-409/09.06.2016г. на Кмета на Общината, в сила от 09.06.2016г.